- 72 - VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE VER ENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OP DINSDAGAVOND 27 APRIL 1976 IN DE FOYER VAN HOTEL-RESTAURANT "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE. Aanwezig: 58 leden voorzitter: J. L. Braber; secretaris: H. Uil. Met kennisgeving afwezig: burgemeester en wethouders van Brouwershaven. 1. Opening. De voorzitter opent om 19.35 uur de vergadering. Hij wijst er op dat de vereniging "springlevend" is en doet medede ling van de aktiviteiten. Spreker verheugt zich over het feit dat in toenemende mate de vereniging betrokken wordt bij plannen van de gemeenten op het terrein van de ruimte lijke ordening. 2. Verslag van de ledenvergadering van 7 november 1975. Naar aanleiding van dit verslag deelt de voorzitter mede dat er bij het Gemeentebestuur van Zierikzee geen plan nen bestaan de Varreput te verkleinen, hoogstens een ver legging. De re stauratie van de Nobelpoort, het Tempelie renhuis en het voormalige politiebureau hebben prioriteit. Naar aanleiding van een gemaakte opmerking betreffende een leilinde in de Poststraat deelt spreker mede dat er bij het Gemeentebestuur en de Plantsoenendienst voldoende aandacht is voor de bomen. Het verslag wordt onder dank aan de secretaris onveran derd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De voorzitter deelt mede dat in 197 6 het schilderen van de huisnamen in Zierikzee zal worden afgerond. De mogelijk heden om deze schilde raktie ook tot Brouwershaven en de dorpen uit te breiden zullen nader worden bezien. Spreker deelt voorts mede dat het eerste historisch jaarboek op de najaarsvergadering gereed zal zijn. Hij attendeert op het behoud van de aanwezige stoephekken en wijst in dit ver band op de subsidiemogelijkheden die Monumentenzorg

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 16