- 73 - heeft. Stad en Lande kan een aanvullende subsidie verstrek ken. 4. Jaarverslag over 1975. Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedge keurd. 5. Financieel verslag over 1975 van de Penningmeesteres. Verslag van de kascommissie. Begroting 1976. Op voorstel van het bestuur wordt besloten het restauratie- en Keldermansfonds om administratieve redenen samen te voegen. Aangezien geen der leden van de kascommissie aanwezig is, leest de voorzitter het verslag van deze commissie voor, waarna de penningmeesteres - onder applaus - dé charge wordt verleend. De begroting wordt onveranderd vastge steld. 6. Benoeming van een lid der kascommissie voor 1976. De voorzitter brengt dank aan de heer J. W. Capelle, af tredend lid van de kascommissie. In zijn plaats wordt aan gewezen de heer van der Cingel, die zich desgevraagd be reid verklaart deze benoeming aan te nemen. 7. Verkiezing bestuursleden. De voorzitter deelt mede dat de heer J. Berman wegens drukke werkzaamheden tussentijds aftreedt. Het bestuur stelt kandidaat de heer P. Jonker te Zierikzee, die het eerste secretarisschap zal gaan overnemen. Verder wordt voorgesteld het bestuur uit te breiden met de heer J. A. A. Fransen van de Putte te Serooskerke (Sch. Geen der aanwezigen verlangt stemming, waarna de heren Jonker en Fransen van der Putte onder applaus met acclamatie worden benoemd. Beiden nemen hun benoeming aan. 8. Zomerexcursie naar Gent. Mevrouw Jansen-Glas licht de zome rexcursie toe. De heer Schaap suggereert een bezoek te brengen aan de zaal waar de Pacificatie van Gent (1576) is getekend (Stadhuis). De heer Blindenbach vraagt naar de datum, die waarschijn-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 17