- 74 - lijk op 1Z of 19 juni zal worden bepaald. De heer Krul vraagt nog naar de route. Geantwoord wordt dat door de Leiestreek, ten zuiden van Gent gereden zal worden. 9. Rondvraag. De heer Krul vraagt naar het bezwaarschrift tegen de plan nen van Wilmate Bruinis se. De secretaris verduidelijkt dat de vereniging geen bezwaarschrift heeft ingediend, maar wel het bezwaarschrift van het Zeeuws Coördinatie orgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming heeft ondersteund. De heer Jansenlicht toe dat dit bezwaar schrift thans bij de Kroon ligt. Het Coördinatieorgaan keert zich met name tegen te grote omvang van de plannen. Op verzoek van de heer Krul licht de heer Jansen de werk wijze van het Coördinatieorgaan nader toe. De burgemeester van Zierikzee, de héér De Meester, spreekt zijn bezorgdheid uit over de huidige trend om her bouw in de zogenaamde Anton Pieckstijl tegen te houden. Spreker wijst op het geringe aantal architecten die in een stijl bouwen die aansluit bij het karakter van Zierikzee. Op Koninginnedag zullen de door Zeelandia geschonken lantaarns worden ontstoken. De heer M. J. Bij de Vaate wijst op de afwijkende steenkleur bij restauraties. De heer De Meester meent dat ten aanzien van de kleur overleg plaats moet vinden bij de aanvraag van een bouwvergun ning. Gestreefd zal worden naar een compromis. Spreker wijst op het schilderen van kozijnen met beits. Hij ziet dit als een vlag op een modderschuit. Hij pleit voor wit en oud-groen. De heer Scherjon wijst op witte beits. De heer Louwerse meent dat gezocht moet worden naar duurzamer hout. Hij meent dat er weinig greep is te verkrijgen op dergelijke aktiviteiten. Van Bouw- en Woningtoezicht mag in dit geval niet alles verwacht worden. De heer De Mees ter zegt deze aangelegenheid te zullen bespreken in het College van Burgemeester en Wethouders om te bezien of via een bepaling in de bouwverordening één en ander te voorkomen is. De heer Zondag attendeert er op dat het hier voor een groot deel partikuliere aktiviteiten betreft in niet gesubsidieerde gevallen. De heer Bij de Vaate wijst er op dat het beitsen van kozijnen op steeds grotere schaal geschiedt. Hij vraagt zich af hoever de vrijetijdsarchitec-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 18