- 77 - W. H. Keikes en H. Uil - Terugblik na vier eeuwen op het beleg van Zierikzee, 1575 - 1765 en W. P. de Vrieze - Historie van de boerderij van Smalle- gange te Haamstede. De leden van Stad en Lande kunnen dit boek tegen de gere duceerde prijs van f 12, 50 verkrijgen, wanneer zij voor 15 oktober hun bestelling doorgeven. Voor niet-leden kost de Kroniek f 15, Portokosten zijn niet inbegrepen. U kunt intekenen door middel van de kaart afgedrukt bij de folder die u eerder werd toegezonden. Wanneer u deze folder kwijt bent, kunt u ook uw bestelling door middel van een briefkaart doorgeven aan de heer G. J. Vorstheuvel Labrand, Poststraat 58, Zierikzee (tel.: 01110 - 2473). VAN DE PENNINGMEESTERES. Allen die zich in 1976 aanmeldden als lid en nog geen kon- tributie betaalden, ontvangen hierbij een acceptgirokaart. De kontributie bedraagt: f 10, -- per persoon, f 12, 50 per echtpaar. f 2, 50 per gezinslid (ontvangt geen Mededelingenblad), f 2, 50 per jeugdlid. Gironummer 3 9 0482 t.n.v. penn. Ver. Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Brou wershaven. of op nummer 810. 902. 508 bij de Nuts spaarbank te Zierikzee. Aan de (80!) leden die hun kontributie over 1976 nog niet betaalden is inmiddels per brief weer een acceptgirokaart ve rzonden. Op de kaart is het verschuldigde bedrag ingevuld, verhoogd met f 1, -- administratiekosten. Wij hopen dat dit volgend jaar niet meer nodig zal zijn! Wilt u het werk van de penningmeesteres niet onnodig ver zwaren Wie het Restauratiefonds wil steunen kan hiertoe, met de kontributiebetaling, een extra bedrag gireren. Dank voor uw medewerking, M. E. Jansen-Glas.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 21