- 78 - ILLEGAAL VUIL STORTEN Van de Stichting Zeeuws Coördinatieorgaan voor natuur- landschaps- en milieubescherming ontvingen wij een brief met de volgende inhoud: Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende problematiek. Regelmatig worden wij geconfronteerd met illegale vuil- stortpraktijken. Meestal gaat het daarbij om zogenaamde overhoeken, wegbermen, sloten of kreken, waar - in strijd met de wettelijke bepalingen - vuil wordt gestort. Opval lend aspect daarbij is, dat van dergelijke illegale vuilnis hoopjes een sterk uitnodigende werking schijnt uit te gaan, waardoor de hoopjes al vrij snel tot hopen worden omge vormd. Als bij onze Stichting aangesloten organisaties willen wij uw hulp inroepen bij het signaleren van dergelijke stort plaatsen. Dit zal ons in staat stellen op provinciale schaal tot een inventarisatie te komen, zodat dit kwaad, dat een ernstige aantasting van ons landschap en milieu vormt, in zijn totaliteit aan de kaak kan worden gesteld. Wij stellen ons voor na ontvangst van de reacties de instanties waar bij de betreffende weg/berm/sloot/ of kreekgedeelten in eigendom en/of beheer zijn, aan te schrijven met het ver zoek de stortplaatsen op te ruimen en een strenger toe zicht op het illegaal vuilstorten uit te oefenen. Wij zullen die verzoeken met publiciteit omgeven. Reacties kunnen, liefst op zo kort mogelijke termijn, wor den gericht aan: secretariaat Coördinatieorgaan Binnenhof 5, Kloetinge.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 22