- 84 - Burgemeester Schouwenaar, die alle aanwezigen harte lijk welkom heette, vond het plezierig, dat de uitrei king van de oorkonden ditmaal kon plaatshebben in de raadszaal van het stadhuis van Brouwershaven. Na dit welkom gaf hij de voorzitter van "Stad en Lande" de heer Braber het woord. De heer Braber wees in zijn openingswoord op de nood zaak tot oprichting van de vereniging in 1939. In die tijd was de belangstelling voor monumentale gebouwen en waardevolle gevels nog lang niet algemeen. Uit een poging tot behoud van het "Mosselpoortje" te Zierik- zee is "Stad en Lande" ontstaan. Na de oorlog groeide het ledental gestaag en thans is het ledental de 550 gepasseerd. Algemeen is de interesse voor de histo rische schoonheid van stad en landschap toegenomen. De heer Braber wees erop, dat ondanks deze toegeno men belangstelling de waakzaamheid niet mag verslap pen. Met uitzondering van de Domeinen valt er over landschapsbescherming op Schouwen-Duiveland niet veel goeds te zeggen. Gelukkig beseffen de gemeenten vaak hun verantwoordelijkheid, zodat acceptabele tus senoplossingen gevonden kunnen worden. Zodoende gaat het met het stads- en dorpsschoon veel beter. Verbouwingen en restauraties zijn aan strenge bepalingen onderworpen. Het monumentenjaar in 1975 heeft bewezen dat de houding van de overheid ten op zichte van het monument in gunstige zin gewijzigd is. De subsidiëring van restauraties en verbeteringen aan woningen en andere gebouwen is uitgebreid. De hoog ste subsidies worden gegeven in de zogenaamde "reha- bilitatiegebieden", zoals: Zierikzee, Brouwershaven en Dreischor. Wellicht volgen ook Noordgouwe en Zon- nemaire. De tien uit te reiken oorkonden betreffen, zo zei de heer Braber, restauraties die plaats vonden in de afge lopen 2\ jaar. Voor de normbepaling werkte wat Zie rikzee betreft mee de heer Staal van Monumentenzorg. Het regionale karakter van" Stad en Lande" wilde het bestuur onderstrepen door ditmaal de uitreiking van de oorkonden te doen plaatsvinden in de periferie, met name de Smalstad Brouwershaven. Het gebouw zelf zet luister bij aan deze plechtigheid. Het stadhuis heeft

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 4