- 85 - een fraaie restauratie ondergaan, hetgeen wij eveneens in onze waardering willen betrekken. Hierna ging de heer Braber over tot de uitreiking van de oorkonden. Achtereenvolgens kregen de volgende eigenaren een oorkonde uitgereikt: 1. de gemeente Brouwershaven voor de restauratie van het stadhuis. Z. de gemeente Duiveland voor de herbouw van de toren. 3. mevr. M. C. de Jonge-Dalebout voor de restaura tie van het pand Stoofweg Z te Noordwelle. 4. de heer A. A. van den Berge voor de restauratie van het pand Nieuwe Haven 133 te Zierikzee. 5. de heer Mr. D. van Eek voor de restauratie van het pand Oude Haven 34 te Zierikzee. 6. de heer L. L.M. Peute voor de restauratie van het pand Korte Groendal Z4 te Zierikzee. 7. de heer D. Priester voor de restauratie van het pand Nieuwe Bogerdstraat 53 te Zierikzee. 8. de heer L. J. Zondag voor de restauratie van het pand Oude Haven 43 te Zierikzee. Doordat twee eigenaren door omstandigheden verhinderd waren op de bijeenkomst aanwezig te zijn zullen de beide overgebleven oorkonden persoonlijk door het bestuur wor den overhandigd. Dit zijn: 1. de Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman BV voor de restauratie van de panden Poststraat 8-10 en Meel- straat 7-9 te Zierikzee. Z. De heer J. Krakeel voor de restauratie van de panden Nieuwe Bogerdstraat 1Z en 14. De heer Braber vertelde bij iedere oorkonde iets van de geschiedenis van het pand en zijn bewoners, teruggaand tot 181Z. De gegevens werden door de heer Uil en hem zelf, met hulp van de heer Sinck van het stadhuis te Zie rikzee uit de archieven geput. Na de uitreiking krijgen alle aanwezigen een drankje aan geboden door het ontvangende gemeentebestuur. In zijn slotwoord zegt burgemeester Schouwenaar vervol gens, dat hij de vereniging "Stad en Lande" een warm hart toedraagt. Hij kan heel goed begrijpen, dat de ver eniging wel eens moeite heeft met de besluiten van de gemeenten op het eiland. De gemeentebesturen kunnen echter vaak niet veel anders. Er wordt zoveel mogelijk

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 5