- 119 - Na de ledenvergadering van 15 oktober werd een lezing gehouden door Dr. P. Scherft over "Middeleeuwse mi niaturen". 3. 3. Excursies Op 22 mei organiseerde Stad en Lande een excursie naar de gemeente Brouwershaven. Met mevr. De Jonge als gids werd een bezoek gebracht aan het stadhuis en de kerk. Het aantal deelnemers aan deze excursie bedroeg 40. Op 19 juni werd de jaarlijkse excursie georganiseerd, met als reisdoel de stad Gent. Bijna 90 personen namen aan deze excursie deel. De fa. Van Oeveren reed met twee bussen naar de plaats van bestemming. Na het ge not van een kop koffie in de raadskelder, werd een be zoek gebracht aan de St. Baafs Kathedraal. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het klooster van de Zus ters van het Kindsheid Jesu. De "razendsnelle" gids bracht ons via enkele monumentale straten naar het St. Veerleplein, waar de maaltijd werd genuttigd in res taurant "Waterzooi". Een wandeling via de Jan Breydel- straat, de Koornlei en de St. Michielsbrug voerde het gezelschap naar het Stadhuis, waar onder meer de "pa cificatiezaal" werd bezichtigd. Een kleine bustocht door de Leiestreek en een kopje thee in een gelegenheid langs de Leie besloten de excursie. Op 18 september werd met een klein groepje uit het be stuur een excursie gemaakt naar de verschillende onder delen van de gemeente Brouwershaven. Onderweg wer den aantekeningen gemaakt van panden, die naar de me ning van de deelnemers in aanmerking komen voor plaat sing op de monumentenlijst. Aan het gemeentebestuur van Brouwershaven zal een verzoek worden gericht om deze panden op deze lijst geplaatst te krijgen. Tevens werd een bezoek gebracht aan het kortgeleden gerestau reerde pand "de Kazerne" in de Ring te Dreischor, ei gendom van de voorzitter J. L. Braber. 3.4. Andere organisaties Stad en Lande is nog steeds aangesloten bij de Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 11