- 124 - onthuld van de Zierikzeesche medicus Job Baster, naar een ontwerp van de kunstenaar Ad Braat. Op 2 0 augustus werd in het Maritiem Museum een tentoonstelling geopend onder de titel: "Vissen voor de wetenschap". De tentoon stelling was gewijd aan het 25-jarig bestaan van de ver eniging: "Kor en Bot". 3. 5. 8. Grevelingen Naar aanleiding van de nieuwe inrichtingsschets voor het Grevelingenbekken werd aan de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een brief gezonden, waarin op verschillende punten aanmerkingen werden gemaakt ten behoeve van het Landschapsschoon. 3. 6. Heemkunde Gezien de toename van het aantal leden van Stad en Lande uit Schouwen-Duiveland kan worden geconstateerd, dat de belangstelling voor de eigen streek nog steeds toe neemt. 3.6.1. Musea De verscheidene musea op Schouwen-Duiveland mochten zich wederom in een ruime belangstelling verheugen. 3. 6. 2. Publikaties Het jaarboek "Kroniek van het land van de zeemeermin" kwam uit. De eerste exemplaren werden uitgereikt tij dens de ledenvergadering op 15 oktober. Verwezen wordt naar bijlage II. Zierikzee, maart 1977. JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE HUISNAMEN OVER 1976 Samenstelling De commissie bestond uit de heren ir. J. L. van Sloten, voorzitter; J. Berman; J. L. Braber; P. Jonker; T. W. Rosmolen; A. G. van der Zande; L. J. Zondag en H. Uil, secretaris. De heer J. F. den Dekker werd in de commissie benoemd, terwijl de heer J. Berman aftrad als commissielid.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 16