- 125 - Vergaderingen De commissie kwam bijeen op 19 februari, 22 april en 8 september. Werkzaamheden In vervolg op de aktie in 1975 om de huisnamen weer in Zierikzee aan te brengen werden nu de overige namen door schilder A. G. van der Zande aangebracht. Ook nu mochten wij ons weer verheugen in de spontane mede werking die wij van de eigenaren c. q. bewoners verkre gen en die vrijwel allen toestemming gaven voor het aan brengen van de naam. Ook op deze plaats nogmaals har telijk dank aan de heer A. G. van der Zande door wiens enthousiaste medewerking deze aktie met succes kon worden afgesloten. Met teleurstelling moest de commissie constateren dat bij schilderbeurten de naam niet altijd opnieuw werd aangebracht. Ook vanaf deze plaats een oproep aan alle eigenaren en bewoners om de naam opnieuw bij een schilderbeurt op de gevel aan te brengen. Wij verzoeken de schilders in deze om hun medewerking. Op verzoek van het bestuur van de vereniging nam de commissie in bestudering in hoeverre richtlijnen zouden kunnen worden opgesteld voor de subsidiëring van het aanbrengen en restaureren van stoephekken. De heer J. F. den Dekker, bezig met een inventarisatie van de stoephekken in Zierikzee, schreef op enthousiaste wij ze over de Zierikzeese stoephekken. Deze artikelen mochten zich in een grote belangstelling verheugen en lokten enkele zeer positieve reakties uit, waarvoor de heer Den Dekker alle hulde verdient. Door de heer Joh. D. C. Berrevoets werd, in samenwerking met de heer Den Dekker en in opdracht van de vereniging, een groot aantal stoephekken gefotografeerd. Het voornemen be staat alle stoephekken, ook buiten Zierikzee, op foto te zetten. De heer Den Dekker is zelf bezig alle stoephek ken op tekening te zetten. De bestudering van een subsidieregeling voor de res tauratie c. q. het aanbrengen van stoephekken werd nog niet afgerond.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 17