- 127 - door mr. F.Th. Dijckmeester; Commentaar op het ge dicht en het dialect van een Brouwse garnalenvisser door dr. A. de Vin; Kerk en toren te Nieuwerkerk in Duiveland door M. G. Westerhof; De historie van de boer derij van de familie Smallegange te Haamstede door W. P. de Vrieze en Aart van den Broecke - een vurig pa triot uit Burgh door J. P. J. Lokker. Op 15 oktober reikte de voorzitster van onze commissie onder meer exemplaren uit aan de burgemeesters en hun vertegenwoordigers van de gemeenten op Schouwen- Duiveland. De dank van de commissie gaat uit naar mevr. G. Wes tendorp Boerma-Schlosser voor haar spontane bereid verklaring het artikel over Pieter Mogge van wijlen haar man, dr. J. J. Westendorp Boerma, beschikbaar te stellen. Verder aan de overige auteurs onze dank voor hun belangeloze en enthousiaste medewerking. Drukke rij Lakenman en Ochtman BV zorgde voor een keurige uitvoering. Een woord van bijzondere dank aan het An jerfonds Zeelandvoor het be schikbaar stellen van een garantie sub si die. De zeer gunstige kritiek die deze eerste jaargang mocht ontvangen geeft ons de overtuiging dat dit jaarboek aan haar doel beantwoordt en dat een voortzetting van de Kroniek ten volle gerechtvaardigd is. Met de voorberei dende werkzaamheden voor de tweede jaargang werd reeds eind 1976 begonnen. Op de mogelijkheid om stu dies over de geschiedenis van stad en land van Schouwen- Duiveland in te zenden aan het secretariaatsadres wordt ook hier gewezen. Met deze Kroniek trachten wij een bijdrage te leveren tot de geschiedschrijving van onze regio, een geschie denis die naar onze mening waard is om geschreven te worden ter aanvulling van de geschiedenis van Zeeland. Aldus vastgesteld; Zierikzee, 22 februari 1977. Mastgatstraat 39. De Redactiecommissie Jaarboek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland; J. C. Reitsma-d'Ancona voorzitster. H. Uil secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 19