- 130 - Zij overhandigt vervolgens eerste exemplaren aan ach tereenvolgens wethouder L. C. Hoogerhuis van de Ge meente Westerschouwen, burgemeester T. W. Hekman van de Gemeente Bruinisse, burgemeester J. de Kam van de Gemeente Duiveland, burgemeester Th. H. de Meester van de Gemeente Zierikzee en de heer C. M. Padmos, loco-secretaris van de Gemeente Brouwersha ven. Vervolgens overhandigt zij een exemplaar aan mevr. G. Westendorp Boerma-Schlosser, waarbij zij haar nog maals dankt voor haar spontane bereidverklaring het ar tikel van haar man, wijlen dr. J. J. Westendorp Boerma, over Pieter Mogge ter beschikking te stellen. Zij over handigt tevens exemplaren aan de heren W. H. Keikes, H. Uil, J. P. J. Lokker, dr. A. de Vin, W. P. de Vrieze en M. G. Westerhof. Tenslotte overhandigt zij exempla ren aan de heren R. A. Huneman en D. L. van 't Leven van Drukkerij v/h Lakenman Ochtman te Zierikzee. De waarnemend voorzitter brengt dank aan de redactie commissie en haar voorzitster en vraagt aan mevrouw Reitsma of deze bereid is ook voor de Kroniek-1977 we derom als voorzitster van de redactiecommissie te fun geren, waartoe mevr. Reitsma-d'Ancona bereid wordt gevonden. De waarnemend voorzitter sluit om 20. 00 uur de verga dering en overhandigt, namens de redactiecommissie, aan mevr. Reitsma-d'ancona, voorzitster van de com missie, een boekenbon, onder dank voor het vele door haar verrichte werk. Na de pauze hield dr. P. Scherft, rijksarchivaris in Zeeland, een lezing over "Middeleeuwse miniaturen". Aldus vastgesteld in de ledenvergadering; Zierikzee, voorzitter. 1ste secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 22