- 112 - vis (Merluccius merluccius) welke wij kenden tot de laatste oorlog, maar die nu zeer schaars is. Deze vissoort komt namelijk alleen voor aan de zuidkust van Engeland en Ierland en aan de kusten van Zuid-Euro pa en leeft bovendien op grote diepten. Door de grote vraag naar stokvis in gedroogde toestand (eiwitten), voornamelijk in bepaalde landen van Afrika, ging men over tot het drogen van kabeljauw, welke veel- vuldiger voorkomt en gemakkelijker is te vangen. Deze werd eveneens onder de naam stokvis verhandeld, maar is wat bruiner van kleur en losser van vlees. Zoals gezegd prijkte stokvis met rijst en aardappelen op vele Zeeuwse tafels, want voor de komst van de aard appel was ook rijst een volksvoedsel en al ten tijde van Alexander de Grote in Europa bekend. Onder Karei V begon de rijstcultuur in de Povlakte, waar ze nu nog be langrijk is. Schepen met vele balen rijst passeerden dan ook in de vijftiende en zestiende eeuw de tol van Ier sekeroord, op weg naar Antwerpen. Maar midden 18e eeuw verdrong de aardappel grotendeels de rijst als volksvoedsel. Ech ter niet bij het eten van stokvis, want nog heden ten da ge zegt men dat rijst daar bij hoort! Dit wat het middag maal betreft. Nu nog iets over het avondeten. Op onze eilanden waren van oudsher mosselen en alikruiken (krukels) een volks voedsel. In oude Frankische nederzettingen in de duinen vindt men nu nog wel afvalhopen van mosselschelpen. De schelpdieren waren voor de bevolking wel erg goedkoop. Men hoefde ze maar te rapen langs buitendijken en strek dammen. Ze werden ook veelvuldig uitgevent in stad en dorp. Ook nu worden nog "krukels" gegeten. Maar men zegt tegenwoordig: "Daar hoort krentenbrood bij". Deze com binatie klopt echter allerminst! Men kende hier vroeger nauwelijks krentenbrood, zeker niet bij diegenen die vaak krukels aten. In het merkwaar dige boekje, gedateerd 1843, "Zijn scheepswerven te Zierikzee nuttig of schadelijk?", wordt in verband met de wat betere verdiensten der Zierikzeeënaars gezegd: "De weelde en verkwisting nemen onder de mindere standen,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 4