- 116 - bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoeg sel van de Nederlandse Staatscourant van 26 september 1968, nr. 188) 2. Huishoudelijke Zaken 2.1. Leden Het ledenaantal bedroeg op 31 december 1976: 586 (1975: 447). De enorme stijging van het aantal leden is zonder twij fel te danken aan de uitgave van het jaarboek. 2. 2. Bestuur Het bestuur was als volgt samengesteld: J. L. Braber, voorzitter; H. Uil, le secretaris; mevr. M. E. Jansen- Glas, le penningmeesteres; mr. W. P. Martens, vice- voorzitter; N. H. Lysen, 2e secretaris; J. Berman, 2e penningmeester; mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona, mr. A. Gast, ir. J. L. van Sloten, W. P. de Vrieze en L. J. Zondag, bestuursleden. Op de ledenvergadering van 27 april 1976 waren aftre dend en herkiesbaar: J. L. Braber, mevr. M. E. Jansen- Glas en mr. W. P. Martens. Zij werden allen herkozen. Op diezelfde vergadering werd voorgesteld het bestuur uit te breiden met de heren J. A. A. Fransen van de Putte te Serooskerke (S) en P. Jonker te Zierikzee. Beiden werden benoemd en namen hun benoeming aan. In de loop van het jaar trad de heer J. Berman af als bestuurs lid wegens drukke werkzaamheden. De samenstelling van het bestuur is momenteel: J. L. Braber, voorzitter; P. Jonker, le secretaris; mevr. M. E. Jansen-Glas, le penningmeesteres; mr. W. P. Martens, vice-voorzitter; H. Uil, 2e secretaris; mrA. Gast, 2e penningmeester; mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona, J. A. A. Fransen van de Putte, N. H. Lysen, ir. J. L. van Sloten, W. P. de Vrie ze en L. J. Zondag, bestuursleden. 2.3. Vergaderingen Ledenvergaderingen werden gehouden op 27 april en 15 oktober. Bestuursvergaderingen werden gehouden op 7 januari, 3 maart, 5 mei, 20 augustus en 16 november.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 8