- 117 - 2.4. Commissies Voor de jaarverslagen van de commissie Huisnamen en de commissie Jaarboek wordt verwezen naar resp. Bij lage I en II. 2.5. Vertegenwoordigingen in andere verenigingen en stichtingen De heer N. H. Lysen had zitting in de deelnemersraad van de Stichting Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming. De heren J. L. Bra- ber en J. H. Zwart hadden zitting in het bestuur van de Stichting Landbouwmuseum. Laatstgenoemde werd in mei opgevolgd door de heer P. J. van Donge. De heren J. L. Braber en F. K. Vos hadden zitting in het bestuur van Stichting Slot Moermond. 2.6. Financiën De contributie bleef f 10, -- per persoon. Voor een echt paar f 12, 50. Een gezinslid (ontvangt geen mededelin genblad) en een jeugdlid f 2, 50. Van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk werd een subsidie ontvangen van f 2. 000, --, hetgeen een verhoging betekende van f 500, -- in verge lijking met 197 5. 2. 7. Bibliotheek De bibliotheek werd uitgebreid met een aantal boeken, waaronder een overdruk uit het bulletin van de Konink lijke Nederlandse Oudheidkundige Bond over "Histori sche Monumenten van Schouwen-Duiveland", welke over druk tijdens de laatstgehouden najaarsvergadering in een beperkt aantal te koop werd aangeboden. 2.8. Fotoverzameling De fotoverzameling onderging een flinke uitbreiding. De foto's die geplaatst zijn in mededelingenbladen en het jaarboek werden aan de verzameling toegevoegd. Momen teel wordt een dokumentatie gemaakt van de aanwezige stoephekken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 9