- 150 - bakken brood was er gelegenheid een zakje volkorenmeel te kopen. Aan het slot van de excursie genoot het gezelschap nog van een verfrissing in een restaurant te Haaften en een uitzicht over de langsstromende Waal. Enigszins later dan aanvankelijk in de bedoeling lag keerde eenieder, naar mag worden aangenomen moe maar voldaan, terug naar de plaats waar zij of hij die morgen vandaan geko men was. P. J. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE VER ENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OP DONDERDAGAVOND 21 APRIL 1977 IN DE FOYER VAN CAFE-RESTAURANT MONDRAGON TE ZIERIKZEE. Aanwezig: 40 leden Voorzitter: J. L. Braber lste Secretaris: P. Jonker 1. Opening. De voorzitter opent om 19. 30 uur de vergadering. 2. Verslag van de ledenvergadering van 15 oktober 1976. De heer J. C. van der Voo attendeert er op dat in het hoofd van het verslag "hotel-restaurant" beter vervangen kan wor den door "café-restaurant". Hij wijst er voorts op dat de juiste voorletters van burgemeester Hekman zijn: T. C. in plaats van T. W. Met inachtneming van deze correcties wordt het verslag vastgesteld, onder dank aan de secretaris. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. De lste secretaris deelt mede dat er geen ingekomen stuk ken zijn. 4. Jaarverslag 1976. Onder dank aan de secretaris wordt het jaarverslag 1976 vastge steld. 5. Financieel verslag over 1976 van de penningmeesteres. De penningmeesteres, mevr. M. E. Jansen-Glas, geeft een

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 18