KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN De goede dingen van het leven zijn steeds voor herhaling vatbaar. Het eerste jaarboek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland heeft een goed onthaal gevon den. Tot deze conclusie kwam de redactiecommissie na de vele persoonlijke reacties en per sberichten. Aan allen die van hun warme belangstelling hebben blijk ge geven, aan de velen die vanouds hechte banden hebben met deze regio, bieden wij de tweede KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN (Schouwen-Duiveland) Deze naam wordt verklaard door de sage van de zeemeer min, die door het volgende versje bekendheid heeft gekregen: „Schouwen, Schouwen, 't sal je rouwen, Dat je mijne vrouwe houwe 't Rieke Schouwen sal vergaen Alleen de toren blijven staen!" Dit tweede jaarboek brengt u wederom een rijke keuze uit de geschiedenis van Schouwen-Duiveland en zijn bewoners. De volgende fraai geïllustreerde bijdragen leveren hiervan het bewijs: dr. P. J. Meertens - Jacob Cats, 1577 - 1660; H. Uil - Het legaat van een Zierikzeese koekbakker en krui denier; dr. Tjaard W. R. de Haan - Volksverhalen op Schouwen- Duiveland?; W.H. Keikes - Schip uit Zierikzee, geschilderd op terrine, 1787; ir. J. A. Trimpe Burger - Brabers bij Haamstede, een op graving, 1956 - 1957; ds. M. G. Westerhof - De grafzerken uit de 16de en 17de eeuw in de Ned. Herv. kerk te Nieuwerkerk; dr. mr. H. P. Schaap - Zieriks-ee en het ontstaan van het Burggraafschap Zeeland in de Middeleeuwen; I. van Bel - De boeiende zeemansloopbaan van een Zierik zeese jongen; M. E. Jansen-Glas - De vrouwendracht van Schouwen-Dui veland. Verdiep u in het eigen karakter en de rijke historie van de ze streek en bestel de KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN 1977. Voor leden van de vereniging is de prijs f 15, --, verzend kosten (f 3, --) niet inbegrepen. De Kroniek 1976 is nog ver krijgbaar bij het secretariaat van de jaarboekcommissie te gen dezelfde prijs als die van 1977. U kunt bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op postgironr. 3622729 t. n. v. Ver. Stad en Lande, Kroniek, te Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 23