- 38 - Uwer Eerwaerden te onderrechten van 't gene wij deshal- ven moegen verstaen hebben. Dat es dat tot Brouwersha ven gearriveert es een stierman, geweest zijnde op een hulck (l), dair schipper aff was Claes Vaer van Brouwers haven, met schip ende goet genoemen bij de piraten, ge- naempt Watergeusen, coemende van bewesten met de vlote onlanx in Walcheren gearriveert, welke schip mede met an dere schepen gebracht es in den Bryele aldaer den voors- zeide stierman met practijke ontcoemen es, welken stier man vercleert dat op den eersten aprilis lestleden de voors- zegde piraten bij selvene daege gearriveert zijn voor de stadt van den Bryele voorszeit ende alzoe dye van de stadt refu seerden oft dilayeerden heurluyden in stadt te laeten coe- men, soe hebben de piraten in den nacht de stadt innege- nomen met gewelt ende de principaelste ende notabelste van de stadt gevangegenomen ende in starcke bewaernisse gestelt. Men seyde oyck, naer vercleeren van den voors- zeide stierman, onder de vlote van de piraten, dat zij verwachtende waren noch groote assistentie van andere schepen, zoedat zij wel hondert schepen sterck zouden worden. Ende nae de faeme gaet zoe was heur meyninge om te varen ende heur aenslach te doene in Tessel op de schepen die zij verstonden van wege zijn Majesteit der- waerts geschyct te zijn, hebbende ten dyen fijne geweest tot voor Egmont op 't Zee, maer deur dien de wint heur luyden contrarie vyel dat zij daeromme gekeert zijn, ende zulcx de Maze aenegedaen met cleyn zeylen ende de stadt van den Bryele innegecoemen als boven. Van 't getal van de schepen of 't volcke, ende munitie van ooirloge oft equi- paige van de schepen en zijn wij noch nyet geinformeert, maer verwachten diverse boden dye wij dairtoe alomme in !t landt van Voorne uytgesonden hebben. Wij verstaan van dengenen uyt Hollandt coemende dat de Hollantsche kusten alomme in roere ende in wapenen zijn. Den Grave van Bossuyt leggende op Maeslantsche sluys, met vyerhondert mannen wel toegerust ende eenich groot geschut; dye schut ters van Delft insgelijcx behoirlijk toegerust op Delfshaven, ende dye van Schyedamme van gelijken in hare stadt. Wij hebben zijn Excellentie geadverteert van 't gene ons kenne- lijck es ende van onse correspondentie met Brouwershaven, Bommenee ende den ingesetenen van Schouwe ende ons de voir tot bewaeringe van zijn Majesteit's landen van Schou wen. Ende hopen dattet al uyt zoe quaet nyet en es als men

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1979 | | pagina 6