- 40 - zijn carrière in Goes als stadssecretaris begon en eindig de als raadspensionaris van Holland, publiceerde in 1777 een werk: "Historie van de satisfactie waarmede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven heb ben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Oran ge in het jaar 1577". Dit anoniem geschreven werk is bijzonder goed gedocu menteerd en is geschreven ter gelegenheid van het feit dat het 200 jaar geleden was dat het verdrag gesloten werd waarbij de stad Goes zich aansloot bij de Prins van Oranje. Van de Spiegel heeft bij zijn onderzoek ook de hiervoor weergegeven brief aangetroffen en deze gedeeltelijk in zijn boek overgenomen (blz. 111-113). Van de Spiegel heeft een afschrift van de brief laten vervaardigen. Dit afschrift berust thans in het Gemeentearchief van Zierikzee. h. uil 25 jaar gezelschap "KOR EN BOT" te Zierikzee In de zomer van 1976 is het 25 jaar geleden, dat voor het eerst een select gezelschap van wetenschapsmensen, met de kotter Z. Z. 8 de haven van Zierikzee uitvoer. Zij gin gen in de Wester schelde met mosselkorren op zoek naar fossielen van reeds lang uitgestorven diersoorten, welke in voorhistorische tijd in Zeeland leefden. De naam "Kor en Bot" werd voor het eerst genoemd door Prof. Dr. I. M. van der Vlerk, hoogleraar in de geologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Dat gebeurde tijdens het diner in hotel-restaurant "Het wapen van Zeeland", na het beei"ndigen van de tiende achtereenvolgende vaar tocht. Professor van der Vlerk bood toen de oprichters van deze vaartochten, de heren J. M. de Nooijer uit Renesse en P. van Beveren uit Zierikzee en ook de bemanning van de Z. Z. 8, de volgende oorkonde aan: "Namens het gezelschap "Kor en Bot", jaarlijks bijeenkomend op de kotter Z. Z. 8, is tijdens de tiende vergadering, d. d. 6 augustus I960, deze oorkonde uitgereikt aan (naam)., uit erken telijkheid voor zijn belangrijk aandeel in het vergaren van kennis aangaande de zoogdieren, die meer dan tienduizend jaren geleden, Zee land bevolkten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1979 | | pagina 8