- 92 - taald hoeft de contributie niet te worden verhoogd. Zij verzoekt de nalatigen met hun betaling enige spoed te be trachten De heer SCHAAP adviseert executieformulieren te halen bij het kantongerecht. Mevrouw MOL deelt mede, dat zulks niet mogelijk is. De heer VOS is van mening, dat niet te rigoureus moet wor den opgetreden. Het is raadzaam minstens twee jaar te wach ten 6Verslag van de kascommissie Het verslag van de kascommissie wordt door de secretaris voorgelezen. Uit het verslag blijkt, dat de verenigingskas in goede orde door de penningmeester wordt beheerd, waarvoor dan ook waardering wordt uitgesproken. Omdat de rekening van de jaarboekcommissie nog niet gereed was kon de controle daarvan niet plaatsvinden. Voor de ad ministratie van het jaarboek door de heer Sandbergen wordt overigens wel waardering uitgesproken. De VOORZITTER deelt mede, dat de heer Sandbergen te kennen heeft gegeven met het werk te willen stoppen, omdat hij het te druk heeft. Verder dankt hij de penningmeester mevrouw Jansen en de heer Sandbergen voor hun toewijding. 7Begroting 1980 Ten aanzien van de begroting voor 1980 heeft geen der aan wezigen opmerkingen. De voorzitter dankt de penningmeester voor de samenstelling. 8. Benoeming lid kascommissie Tot lid van de kascommissie wordt met algemene stemmen de heer Louwerse benoemd. 9. Verkiezing bestuursleden Daar geen tegenkandidaten zijn ingebracht, zijn de voorge stelde kandidaten benoemd c.q. herbenoemd als volgt: De heer H.E.S. Sinck te Zierikzee, ter voorziening in de bestaande vakature door het aftreden van de heer Uil. De heer G. Gerretsen te Noordgouwe, ter voorziening in de vakature, ontstaan door het aftreden van de heer P. Jonker. Mevrouw M.E. Jansen-Glas te Brouwershaven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 28