- 168 - VERSLAG JAARVERGADERING VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OP WOENSDAG 6 MEI 1981 IN DE FOYER VAN RESTAURANT "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE 1Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de zestig aan wezigen hartelijk welkom. 2. Verslag van de ledenvergadering van 27 november 1980, opgenomen in het Mededelingenblad nr. 39 De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 3Ingekomen stukken en mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 4. Jaarverslag over 1980 (Opgenomen in Mededelingenblad nr. 40) Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De heer De Vin vindt het jammer, dat de aanvraag voor subsidie van het Comité Frans Vlaanderen door het bestuur is afgewezen. Hij stelt voor, dit comité alsnog een dona tie te geven. De heer Schaap steunt het voorstel van de heer De Vin. Men doet daar, aldus de heer Schaap, veel, om de Nederland se cultuur in ere te houden. 5. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 1980 Omdat de penningmeester, de heer Sinck, niet aanwezig is, leest de tweede penningmeester, mevrouw Jansen-Glas, het financiële jaarverslag voor. Dankzij de vele vrijwillige bijdragen is het ontvangen kontributiebedrag omhoog gegaan. Mevrouw Jansen deelt ver der mee, dat uit de kas van het restauratiefonds nog sub sidies betaald kunnen worden. Mevrouw Jansen verwacht dat het Ministerie van C.R.M. in de toekomst waarschijnlijk geen subsidie meer aan de ver eniging zal geven. Het financiële verslag wordt goedgekeurd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 12