- 169 - 6. Verslag kascommissie De voorzitter leest het verslag voor van de kascommissie, bestaande uit de heren F.K. Vos en J. Louwerse. De commissie is van oordeel, dat de kas uitstekend wordt beheerd en stelt voor, de penningmeester te dechargeren. De commissie heeft eveneens de jaarrekening van de "Kro niek van het Land van de Zeemeermin" gekontroleerd. De commissie adviseert het bestuur te bevorderen, dat de voorraad kronieken wordt gecentraliseerd op één adres en door één persoon beheerd wordt. Verder heeft de commissie geen opmerkingen en verzoekt de vergadering de beide pen ningmeesters, de heren Sandbergen en Brandenbarg te wil len dechargeren en te danken voor het gevoerde beheer. De vergadering gaat hiermee akkoord. 7. Begroting 1981 Op een vraag uit de vergadering, wat er gebeurt met even tuele wanbetalers antwoordt mevrouw Jansen, dat na twee jaar achterwege blijven van betaling, het lidmaatschap automatisch vervalt. Overigens komt dit zeer weinig voor. De begroting voor het jaar 1981 wordt zonder verdere op merkingen goedgekeurd. 8. Kontributieverhoging met 2,50 tot 15, De vergadering gaat hiermee zonder commentaar akkoord. 9. Benoeming lid kascommissie De heer F.K. Vos is aftredend. Aan de heer C. van der Wek ken wordt gevraagd diens plaats in te nemen. De heer Van der Wekken neemt de benoeming aan. 10. Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A.J. Verhulst en W.P. de Vrieze. Zij worden met algemene stemmen herbenoemd. Mr. A. Gast, eveneens aan de beurt om af te treden, stelt zich niet meer verkiesbaar. In deze vakature wordt voor lopig niet voorzien. De voorzitter dankt de heer Gast voor zijn werk in de vereniging. De heer Gast op zijn beurt

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 13