- 160 - eeuwen heen de aandacht gehad van de beschrijvers van de stad en haar geschiedenis, zoals uit het onderstaande blijkt. Boxhorn beschrijft in zijn Chronyck van Zeelandt (Middel burg 1644, blz. 346 347) deze cisterne als een "grooten waterbak met sercken ende trappen daer in gaende" en geeft een afschrift van de inscriptie. Daaruit blijkt, dat de bak in opdracht der kerkmeesters en met financiële steun door de burgemeesters van Zierikzee, ten behoeve van het algemeen gebruik in 1569 is gebouwd. M. Smallegange neemt in zijn Nieuwe Cronyk van Zeeland (Middelburg 1696, blz. 510) de beschrijving van Boxhorn over. Een door Pr. Vogelaer getekende prent van de zuid gevel van de St. Lievens Monsterkerk in deze Cronyk laat links van de zij-ingang van de kerk een klein aanbouwsel zien, dat wellicht de ruimte "met sercken ende trappen daer in gaende" is, die Boxhorn noemt en waarin de put was. Een dikke afvoerpijp van het kerkedak tot de grond, die goed zichtbaar is op de prent, steunt deze veronder stelling Zie ook de tekening, ontleend aan het boek "Zierikzee vroeger en nu" van Westendorp Boerma en Van Swigchem, blz. 40. Achter de middelste twee kleine figuurtjes zijn regenaf voerpijp en aanbouwsel te ontdekken, terwijl op de plat tegrond een gestippelde rechthoek links onder te zien is. Deze moet dan de ondergrondse regenbak verbeelden. Niet alleen de burgerij haalde water uit de bak, aldus Van der Schatte, maar bovendien vulde daaruit het scheeps volk de vaten op de schepen. Voor dit recht betaalde ieder koopvaardijschip sedert 1748 jaarlijks twee gulden aan de kerk. Wat de Tegenwoor dige Staat verder vermeldt over de waterbak is grotendeels ontleend aan Boxhorn of Smallegange. De Zierikzeese notaris Johan de Kanter (1762-1841), die als eerste een geschiedenis- en stadsbeschrijving van Zie rikzee publiceerde, beschrijft in zijn werk tevens de re genbak (J. de Kanter Philzn.Chronyk van Zierikzee, Zie rikzee 1795, 2e druk, blz. 8). De inhoudsmaat ontleende hij aan de Tegenwoordige Staat en bij het afschrift van de Latijnse tekst, die "van buiten staat", voegt deze

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 4