- 164 - heet van de naald nog een kleine passage aangaande het wassende water opgenomen: "Bij het afdrukken van dit blad vernemen wij", zo staat er, "dat bij Brouwershaven een begin van doorbraak van een dijk ontstaan is". En verder: "Ten gevolge van den Noordwestenwind steeg het water hedenmiddag zóó hoog, dat de Nieuwe Haven (te Zierikzee) geheel blank stond en het water over de vloedplanken heen door de Nieuwe Boogerd- straat stroomde". Uit de krant van donderdag 15 maart konden de lezers meer bijzonderheden over de hoge waterstand vernemen onder de kop "Het hoogwatergetij van Maandagmiddag": "Zierikzee. Het water bereikte alhier tengevolge van den wind, die hevig uit het N.W. woei, een verbazende onge kende hoogte. Ouden van dagen herinneren zich niet een dergelijke stijging van het water te dezer stede ooit be leefd te hebben. Niet alleen dat de Nieuwe Haven en een deel van de Oude Haven blank stonden, maar het water wies zóó hoog, dat het over de vloedplanken, die de lager ge legen gedeelten van de stad tegen een eventueele overstro ming beschermen moesten, heenstroomdeIn tal van huizen werd groote waterschade aangericht, terwijl tal van kelders zijn ondergeloopen, zoodat, toen het water viel, vele rappe handen bezig waren om de volgeloopen kelders leeg te pom pen Groote schade is hier aangericht. Menig vloerkleed en ta pijt is bedorven, om niet te spreken van de provisie en waren in de volgeloopen kelders. Men was in het algemeen op een zoo hoogen vloed in het minst niet voorbereid en trouwens daartegen ook niet voldoende gewapend. Tal van kistingen bleken veel te laag te zijn, zoodat het water eroverheen in de huizen liep, waar het natuurlijk groote verwoestingen aanrichtte. Daarbij kwam nog, dat het water zoo snel kwam opzetten, dat men ampertjes tijd had kistingen en vloedplanken be hoorlijk met klei dicht te smeren. Ook de aan het Sas wonende hoveniers hebben groote scha de geleden. Het personeel van de vloedplanken, maar inzonderheid ook de vier stadsbaggermannen hebben zich dapper van hun taak

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 8