- 178 - Na een interessante dag kwam er aan deze zomerexcursie een einde, toen de bussen, na een voorspoedige terugreis door het Westland en via de Haringvlietsluizenom half acht op het Kraanplein te Zierikzee terugkeerden. G.G. De Zeeuwse Volks Universiteit organiseert in samenwerking met "Stad en Lande" en de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen weer een kursus Kunstgeschiedenis. Docent Plaats Aanvang Duur Onderwerp Inschrijven: Kursusgeld Betaling Mr. W.P. Martens, Bagijnestraat 42, Zierikzee R.S.G. "Prof. Zeeman", Manhuisstr. 2, Zierikzee woensdag 13 januari 1982 6 woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur Bouw- en beeldhouwkunst van de Middeleeuwen, toegelicht met dia's telefonisch maandag t/m vrijdag van 8.30- 12.30 uur op nummer 01180 - 27410 of op de ledenvergadering van "Stad en Lande" leden ZVU, Stad en Lande en Ned. Bond van Plattelandsvrouwen 50,--, niet-leden 60,-- storting op giro 498653 t.n.v. Z.V.U., Mid delburg REKTIFIKATIE bij "DE OPENING VAN DE WATERLEIDING IN 1930" In het vorige Mededelingenblad nr. 40, blz. 144 staat een foto: In gebruikstelling van de watertoren in 1930. Door enkelen is er op gewezen dat de benaming van enige hierop voorkomende personen niet juist is, onder andere door een mede-oprichter van Stad en Lande, mr. W. Nieu- wenhuijzen te Velp, van 1934 tot 1950 advokaat te Zierik zee Hij was de eerste sekretaris en later enige jaren voorzit ter.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 22