-86- DE STADSRECHTEN VAN ZIERIKZEE Eén van de jaartallen, die in de geschiedenis van Zierik- zee naar voren komt, is 1248. In dat jaar, op 11 maart, verleende Rooms-koning Willem II aan het opbloeiende Zie- rikzee het stadsrecht. In deze akte, waarvan het origi neel verloren is gegaan, is sprake van het vernieuwen van een oudere keur. Met name omtrent dit laatste punt ver schilden de historici van mening. Sommigen meenden dat de akte van 1248 inderdaad een vernieuwing was van een ouder stadsrecht, anderen waren van mening dat dit niet het ge val was en het hier een gebruikelijke formule betrof. Verleden jaar is een belangwekkende studie over onder meer deze kwestie verschenen van de hand van dr. Jaap Kruisheer. Kruisheer is één van Nederlands bekwaamste me- diaevisten, die hun onderzoeksterrein zoeken in de mid deleeuwse geschiedenis. Zeeland is voor Kruisheer geen onbekend terrein. Samen met prof.dr. C. Dekker schreef hij een studie over het Victorinnenklooster te Biezelin- ge. De studie van dr. Kruisheer draagt als onderwerp: Het ontstaan van de oudste Zeeuwse stadsrechtoorkonden en is verschenen in de bundel "Ad fontes". Deze bundel werd aangeboden aan prof.dr. C. van de Kieft ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de middeleeuwse ge schiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zoals de titel aangeeft heeft dr. Kruisheer zijn onder zoek gericht op de oudste stadsrechten, nl. van Middel burg, Westkapelle, Domburg en Zierikzee. De stadsrechten van Vlissingen en Reimerswaal zijn zijdelings bij het on derzoek betrokken. Andere steden in Zeeland, zoals Goes en Brouwershaven, worden buiten beschouwing gelaten. Deze steden verkregen de status van stad veel later. Kruisheer heeft een diplomatisch onderzoek ingesteld, dat wil zeg gen: hij heeft zich bezig gehouden met de formele aspek- ten van de stadsrechtoorkonden en in principe niet met de inhoud Het stadsrecht en -keur hield een reeks van rechtsregels in, die voor de betreffende stad van kracht waren. Door

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 14