-75- MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht 1939 No. 51 januari 1985 Sekretariaat, tevens redaktie-adres Touwbaan 10 - 4301 JV Zierikzee - tel. 01110 - 2421 De vereniging heeft als doel het bevorderen en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen Duiveland, alsmede het bevor deren van de kennis van Schouwen-Duiveland en de bestude ring van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. (Artikel 3, lid 1 van de statuten, vastgelegd in een no tariële akte, verleden te Zierikzee op 10 november 1978) Bestuur: J.D. de Kam (voorzitter)W.P. Martens (vice- voorzitter)J.L. van Sloten (sekretaris)N.G. Timmerman (penningmeester)mw. A.J.M. van Boven-CornelisA.J. Brandenbarg, H. Doeleman Hzn.mw. S.H. Eggink-du Burck, mw. M.E. Jansen-Glas, A.J. Verhulst, W.P. de Vrieze en LJZondag NIEUWE RUBRIEK In mededelingenblad nr. 49 is aangekondigd in het vervolg steeds in het januarinummer de belangrijkste gebeurtenis sen van het afgelopen jaar op te nemen. Deze zullen dan tot het terrein van de vereniging beperkt blijven (land- schaps- en stedeschoon, geschiedenis) Een dergelijke kroniek, vooral op bouwkundig gebied, is al eens eerder opgenomen geweest (Mededelingenbladen 1964 - 1968) Het is niet de bedoeling een uitgebreide opsomming van feiten te geven die zich op of rond Schouwen-Duiveland

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 3