-109- KONTRIBUTIE 1985 U ontving bij dit Mededelingenblad in een aparte enveloppe de acceptgirokaart voor betaling van de kontributie voor 1985. Doet u dit liefst vóór 31 maart a.s. U wordt vriendelijk verzocht uitsluitend van deze kaart gebruik te maken, per postgiro of via uw bank. De kontributie is voor 1985 ongewijzigd gebleven: 15, per lid, of 17,50 per echtpaar. We willen de kontributie zo min mogelijk beletsel laten zijn om lid te worden en lid te blijven. Niettemin wordt ieder die daartoe in staat en bereid is met klem verzocht méér dan het minimum over te maken. De rekening van de vereniging over 1984 en ook de begroting voor 1985 geven een beduidend verlies aan. Ook nieuwe leden helpen ons financiële draagvlak te ver groten. Daarom is onze groene folder bijgesloten waarmee u anderen in uw omgeving kunt benaderen. Aanmelding kan geschieden door opgave bij de sekretaris, die dan direkt dit mededelingenblad toezendt met een be- talingsverzoek, öf zoals in de folder is aangegeven. Mocht u inmiddels uw kontributie al op andere wijze heb ben voldaan dan danken we u hiervoor en moet u de giro kaart als niet verzonden beschouwen. NIEUWE LEDEN J. Arkenbout, Hostellerie SchuddebeursDonkereweg 35 te Schuddebeurs Dhr. en mevr. J.M. Bevelander, Zeesterpad 25 te Zierikzee. J.A. Deurloo, W. Alexanderstraat 14 te Burgh-Haamstede Mevr. J. Jaensch, Ridderweg 12 te Ellemeet. Ds. D.R. Jonker, Ring 16 te Dreischor. D.D.J. v.d. Poel, De Vagerstraat 7 te Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 43