-76- hebben voorgedaan. Er is naar gestreefd aan de gebeurte nissen die ook voor de wat langere termijn van belang le ken voorrang te geven. Hierover kan men van mening verschillen, ook bijv. ten aanzien van al of niet opgenomen personen. Daarom wordt kommentaar die tot verbetering van deze (kleine) kroniek van 1984 kan leiden graag bij de redak- tie ingewacht. Mevr. S.H. Eggink, J.L. van Sloten 1984 IN HET KORT Januari 25. Afsluiting van het lange proces van vernieuwing en verbetering van het oude "Havenkwartier" van Zierikzee met zijn middeleeuwse stratenpatroon door de voorzitter van "Beter Wonen". Februari 1. Roompotsluis in gebruik gesteld, waardoor een eind is gekomen aan de eeuwenlange vrije doorvaart door de Oos- terscheldemonding. Maart Zierikzee besluit tot aankoop van de molen "Den Haas" om tot restauratie daarvan te kunnen overgaan. April Eerste gedeelte van het nieuwe bejaardencentrum "De Wie ken" aan de Hoge Molenstraat te Zierikzee betrokken door de bewoners van "Irene" (1878) en "Ons Huis". Deze voor hun tijd typerende gebouwen worden direkt daarna gesloopt en maken plaats voor het tweede deel van "De Wieken". Heropening van de met een conferentiecentrum sterk uitge breide aloude herberg te Schuddebeurs (thans Hostellerie) door staatssecretaris van Zeil. Nieuwe dorpshuis "De Schutse" te Haamstede door de Commis saris der Koningin geopend.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 4