-139- VERSLAG VAN DE NAJAARSVERGADERING, GEHOUDEN OP 21 NOVEM BER 1984 IN DE FOYER VAN "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE 1Opening De voorzitter, mrW.P. Martens, kon door het onverwacht grote aantal bezoekers (tegen de honderd)waardoor steeds stoelen moesten worden bijgezet, zijn openingstoe spraak eerst tien minuten na het aangekondigde tijdstip beginnen Na de spreker, prof.dr. C. Dekker, en de andere aanwezi gen welkom te hebben geheten, noemde hij de huidige eco nomische recessie en het in verband daarmee gelanceerde provinciale beleidsplan voor recreatie en toerisme. De daarin genoemde "speerpunten" kunnen een ongunstig ef fect hebben op ons mooie eiland door de uitstralende wer king ervan. Het bestuur heeft daarom zijn ernstige be zorgdheid aan de provincie kenbaar gemaakt. Hierop is me degedeeld dat onze reactie bij de verdere voorbereiding van het plan zal worden betrokken. In dezelfde geest is door ons gereageerd op de inrich tingsplannen voor het Damvak Geul. Een soort "pretpark" aldaar acht het bestuur onaanvaardbaar. Blijvende bij het landschap, wees de voorzitter op de ho ge bomen aan de Dreischorse dijk (abelen)Deze vormen door hun isolement een van verre zichtbaar en markant fraai accent in het wijdse open landschap. Een enkele boom is bezweken door ouderdom. Helaas is behandeling door een boomchirurg te kostbaar. Bomen zijn nu eenmaal sterfelijk en het is belangrijker dat op herplanting t.z.t. is aangedrongen. Dat moet dan niet te kunstmatig gebeuren In Zierikzee is nogal gesloopt. Rusthuis Irene en Ons Huis zijn verdwenen en vervangen door nieuwbouw waarvan velen van mening zijn dat het aesthetisch beter had ge kund We hopen dat het gemeentebestuur zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid wat betreft de bebouwing van de gro te open gaten van de afgebroken scholen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 27