-115- MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Opgericht 1939 No. 52 april 1985 Secretariaat, tevens redactie-adres: Touwbaan 10 - 4301 JV Zierikzee - telefoon 01110 - 2421 De vereniging heeft als doel het bevorderen en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen-Duiveland, alsmede het bevor deren van de kennis van Schouwen-Duiveland en de bestude ring van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. (Artikel 3, lid 1 van de statuten, vastgelegd in een no tariële akte, verleden te Zierikzee op 10 november 1978) Bestuur: J.D. de Kam (voorzitter), W.P. Martens (vice- voorzitter)J.L. van Sloten (secretaris)N.G. Timmerman (penningmeester)mw. A.J.M. van Boven-CornelisA.J. Brandenbarg, H. Doeleman Hzn.mw. S.H. Eggink-du Burck, mw. M.E. Jansen-Glas, A.J. Verhulst, W.P. de Vrieze en L.J. Zondag. JAARVERSLAG OVER 1984 VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND 1Algemeen overzicht De vereniging kreeg in 1984 een geheel nieuw dagelijks bestuur. Zowel de voorzitter als de secretaris en pen ningmeester waren door een samenloop van omstandigheden aan de beurt van aftreden en hadden zich niet herkies baar gesteld. Dit kan bezinning op de koers tot gevolg hebben, maar het doel blijft uiteraard ongewijzigd. Dat is bevordering en behoud van de eilandelijke schoonheid, alsook het bevorderen van de kennis van Schouwen-Duive land en het bestuderen van de levensomstandigheden van de huidige en vroegere bewoners.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 3