- 164 - VOLKSCULTUUR Er is een stichting Informatiecentrum Volkscultuur opge richt voor het bevorderen van kennis over volkscultuur uit heden en verleden en de bestudering ervan. Onder volkscultuur wordt verstaan de wijze waarop groe pen mensen vorm geven aan hun bestaan, zowel materieel als immaterieel. Het gaat bijv. om kleding, voeding, wonen, werken, ont spannen, geloof en ongeloof, etc. De stichting wil een centrum zijn voor particulieren en organisaties die zich met dit onderwerp bezig houden. Er wordt een adressenbestand aangelegd en een nieuwsbrief uitgegeven. Ook is er elk kwartaal een tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen. Belangstellenden kunnen zich rechtstreeks wenden tot deze stichting. Het adres is Drift 23, 3512 BR Utrecht, tel. 030 - 319997. CURSUS OUD SCHRIFT Evenals verleden jaar geeft de heer H. Uil weer een cur sus oud schrift voor de Zeeuwse Volksuniversiteit, in samenwerking met onze vereniging. Er is een cursus voor beginners en een voor gevorderden. In de eerste komen (eind) 16e eeuwse, 17e en 18e eeuwse handschriften aan de orde, in het bijzonder uit Zeeuwse archieven. Vooral voor genealogie en voor historisch onderzoek van plaats of streek zijn deze lessen van belang. De cursus telt 15 avonden, dinsdag van 7-9 uur. De cursus voor gevorderden telt 10 avonden (donderdag) Het cursusgeld is voor onze leden 150,Voor de gevorderdencursus is dit 100, De cursussen beginnen op een nog nader vast te stellen tijdstip in november. Opgave kan schriftelijk of telefonisch (tot 15.30 uur) geschieden bij het bureau van de ZVUDam 22, 4331 GJ Middelburg, tel. 01180 - 34800, of bij de heer Uil, tel. 01110 - 4562.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 18