"f \><y JV-M*^,- "m»| vU - 165 - ^É~*'"\c7 <£y \&i EEN NIEUWE RESTAURATIE-SUBSIDIEREGELING Het is de bedoeling dat per 1 januari 1986 een nieuwe subsidieregeling voor de restauratie van monumenten in werking treedt. De minister verleent de subsidie aan de eigenaar, mits het pand op de lijst van te restaureren monumenten staat die de gemeente telkens voor vijf jaar vaststelt (het meerjarenprogramma)De subsidie moet bovendien passen binnen het rijksbudget dat de gemeente kan krijgen voor restauratie van beschermde monumenten. De subsidie is een bepaald percentage van de herstelkos- ten en varieert van 30 tot 50 Vóórfinanciering is mo gelijk door een lening met lage rente van het Nationaal Restauratiefonds Wat daarnaast nog eventueel van provincie en gemeente aan subsidie verkregen kan worden staat uiteraard niet in deze rijkssubsidieregeling. Het meerjarenprogramma moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het bevat een overzicht van de in matige of slechte staat verkerende monumenten die men overweegt te restaureren. Verder geeft het de uitvoering van het vijf jarenplan aan in fasen, vermeldt het de kosten per res tauratie en moet het vóór 1 september door de gemeente worden ingediend. Voor het eerst is dit dus 1 september 1986 voor het programma 1987 - 1991. Om alle betrokkenen, zowel gemeenten, instellingen als particulieren op de hoogte te stellen, worden dit najaar vier voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1985 | | pagina 19