Jaarverslag 1990 1. Algemeen Na het jaar 1989, het turbulente jubileumjaar waarin zoveel bijzondere evenementen werden ontwikkeld, was te verwachten, dat het jaar 1990 enige terugval op het gebied van activiteiten zou vertonen. Zij het, dat er niet zoveel aan de weg werd getimmerd, heeft onze Vereniging toch haar doelstelling: „het bevorderen en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid" geenszins uit het oog verloren. Zo werd reeds in het begin van het jaar de procedure gestart in verband met de restauratie van het vakwerkhuis in het Vrijpoortje. Het zou, tot op de dag van vandaag, een moeizame weg blijken te zijn. Een succes, mede door de bezwaarmaking van onze vereniging was, dat de Kroon heeft beslist dat het plan „Dreef" te Renesse van de baan ging, waardoor dus het fraaie dorpsgezicht bewaard kon blijven. De aandacht van de commissie „Kleine Monumenten" bleef ook dit jaar toegespitst op het fotografisch vastleggen van deze waardevolle objecten, terwijl ook het aanbrengen van de huisnamen, voor zover ze zijn verdwenen dan wel vernieuwd moeten worden, de volle aandacht heeft. „Binnenskamers", dat wil zeggen in het bestuur, kwam er dit jaar wijziging. In de vacature door het aftreden van de heer Verhulst in 1989, werd voorzien door de heer A. Leijdekkers, terwijl in de plaats van de heer Van der Maas, drs. P. F. Vleugel werd gekozen. De beide heren treden thans op als respectievelijk eerste en tweede secretaris, hiertoe bij acclamatie benoemd staande de bestuursvergadering op 10 mei 1990. Wijziging van het secretariaat vloeide mede voort uit het terugtreden van de heer J. L. van Sloten als secretaris van onze vereniging tengevolge van de vele werkzaamheden die de samenstelling en verspreiding van ons Mededelingenblad vergen. In de commissie Jaarboek moest men node afscheid nemen van hun penningmeester de heer A. L. Patmos, die gedurende een reeks van jaren zo'n kwalitatief hoge bijdrage heeft geleverd. Voor hem in de plaats treedt thans op de heer A. Smallegange, die wij vanaf deze plaats gaarne toewensen een waardig opvolger te zijn. Wijzigingen als voornoemd, waardoor een groot deel praktische „know-how" verloren gaat, vergen geduld en begrip voor de nieuwkomers. Onze vereniging kan bogen op een mooie uitgave van de Kroniek en het vierde en laatste deel van het Veldnamenboek. De vereniging mocht zich er in verheugen, dat de eilandelij ke gemeenten een subsidie in het vooruitzicht stelden om de vrij hoge kosten van het Veldnamenboek mede te dragen. Vermelding verdient voorts de wijziging van de Statuten en de vaststelling van het Huishoudelijk Reglement. Op een andere plaats in dit Mededelingenblad zal hierop nog nader worden ingegaan. Moge deze beknopte opsomming van activiteiten en feiten, en de hierna vermelde verslagen van de commissies, het bewijs leveren, dat de „rust" in 1990 ten opzichte van het jaar 1989 slechts schijn is! 2. Leden Het ledenbestand nam toe tot 746 personen en instellingen. Dit betreft dan de verzend adressen. Huisgenootleden, c.q. echtgenoten, zijn niet meegerekend. Als zodanig staan er 65 genoteerd. Er werden 46 nieuwe leden bijgeboekt, maar 12 leden bedankten. Voor zover bekend overleden 4 leden. 3. Bestuur Het bestuur was op 1 januari 1990 als volgt samengesteld (met tussen haakjes het 232

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 22