Statuten jaar van statutair aftreden): J. D. de Kam (1991) voorzitter; W. P. de Vrieze (1993), vice-voorzitter; J. L. van Sloten (1990), secretaris; J. v. d. Maas (1991), tweede secretaris; N. G. Timmerman (1992), penningmeester; H. Doeleman H.zn. (1992), tweede penningmeester; A. J. Brandenbarg (1991), lid; mevr. S. H. Eggink-du Burck (1990), lid; M. K. Romeijn (1993), lid; (vacature Verhulst) (1993), lid; L. J. Zondag (1991), lid. Tijdens de jaarvergadering van 6 april 1990 werden de aan de beurt van aftreden zijnde leden Van Sloten en Eggink-du Burck herkozen voor een volgende periode van vier jaar. De heer v. d. Maas trad tussentijds af. Voor hem in de plaats werd gekozen de heer P. F. Vleugel, terwijl in de vacature Verhulst de heer A. Leijdekkers gekozen werd. De, om hierboven reeds omschreven redenen afgetreden heer Van Sloten, werd staande die vergadering, benoemd tot erelid. De heer Zondag was in 1990 aan de beurt van aftreden in plaats van in 1991. Hij is dus in 1991 slechts voor drie jaar herkiesbaar. 4. Commissies De verslagen van de commissies zijn elders in dit blad opgenomen, behoudens die van de drie onderstaande. Mededelingenblad De commissie Mededelingenblad vergaderde vier maal. Naast het samenstellen van het blad werd ook besproken het maken van een register op artikelen in de verschenen nummers. Deze hoeven niet alle daarin te worden opgenomen. De heer Romeijn bedankte aan het einde van het jaar, zodat de commissie eind 1990 bestond uit mevr. Eggink-du Burck en de heren Van der Lelie, Sinck, Verduijn den Boer en Van Sloten (eindred.). Oorkonden De commissie Oorkonden vertoonde geen aktiviteiten omdat de volgende uitreiking pas voor 1994 is voorgenomen. Streektaal Ook in het afgelopen jaar bleef de samenstelling van de commissie ongewijzigd. Onverwachte sympathie genoot de commissie van een lid van onze vereniging die onbekend wenste te blijven en een financiële bijdrage verstrekte. De commissie vergaderde in 1990 op 22 januari en 2 mei. Naast het volgen van de verkoop van het bandje „Het lied van ons eiland" en het jubileumboek „Veraelen van 't eiland Schouwen-Duuveland" was het voornaamste onderwerp van bespreking het project „Onderwijs en streektaal". De besprekingen hierover met provincie en gemeenten verliepen erg stroef, zodat thans overwogen wordt ook andere doelgroepen bij dit project te betrekken. In het met het vorige Mededelingenblad meegezonden Concept voor nieuwe statuten en huishoudelijk reglement is in de algemene vergadering van 16 november j.l. op voorstel van de heer H. Uil een kleine wijziging aangebracht. Waar vermeld staat „notulist" in lid 3 van Art. IX van het huishoudelijk reglement moet worden gelezen: „commissie secretaris". Zo moet ook in lid 4 daarvan in plaats van „commissielid" worden gelezen: „commissie-penningmeester". 233

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 23