Wie helpt? Neem nou Zierikzee Redaktie Het is telkens weer veel werk het Mededelingenblad goed verzorgd bij de leden in de bus te krijgen. Op belangstellende leden wordt daarom hoopvol een beroep gedaan mee te helpen bij de voorbereidingen. Dit ook omdat de heer Romeijn niet langer deel van de redactiecommissie uitmaakt. Het is wel gewenst over vrije tijd te beschikken. Het gaat niet zo zeer om het schrijven, maar vooral om het voor de drukker geschikt maken van kopij, compleet met foto's en eventueel tekeningen. Er bij horen de drukproef-correcties, de opmaak en tenslotte het inpakken, adresseren en verzenden. We hopen dat het blad in de huidige uitvoering kan blijven voortbestaan. Dan wel graag reacties naar de redactie! Fotografie De commissie Kleine Monumenten zoekt versterking bij het vastleggen van zgn. kleine monumenten. Dat zijn allerlei onderdelen van gebouwen, meestal als versiering bedoeld, die het waard zijn behouden te blijven. Ze moeten worden gefotografeerd en dan in albums verzameld, met een beschrijving, per soort en per gemeente. Er is vooral assistentie voor Zierikzee gewenst. Wie er wat vrije tijd voor over heeft is van harte welkom! Verdere inlichtingen worden graag gegeven door de voorzitter of de secretaris van deze werkgroep, resp. de heren P. Vleugel, tel. 16938, en J. L. van Sloten, tel. 12421. Het kan je als wandelaar door Zierikzee overkomen dat je zo geboeid bent door het gezicht op de Zuid- en Noordhavenpoort, met elkaar verbonden door de sierlijke boog van een dubbele ophaalbrug - Hollandser kan het niet - dat je achteloos aan een prachtig beeldhouwwerk voorbijloopt. We stappen dus door de Zuidhavenpoort op de veldzijde toe en daar staat ze: een jonge moeder met kind, in het brons. Het is een werk van de Zierikzeese kunstenaar Ad Braat. „Beproefd maar niet gebroken" lezen we op het voetstuk. Een eigentijdse vertaling van het „Luctor et emergo" (ik worstel en kom boven), wapenspreuk van Zeeland. En we staan even stil in gedachten bij de watersnoodramp van 1953: 1835 mensen gedood in de kille wurggreep van het water en verder de onoverzienbare verwoesting van boerderijen en woningen en de duizenden stuks verdronken vee. Beproefd (luctor) maar niet gebroken (emergo). Uitdrukking van de nooit aflatende strijd 225

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 3