Jaarverslag planologische commissie De oplage van de boekjes bestond steeds uit 380 exemplaren. Deel 1 is uitverkocht, Deel III is bijna uitverkocht, Deel II en Deel IV zijn nog ruim voorradig. De commissie Veldnamen bestaat thans niet meer. Een project dat bijna 10 jaar in beslag heeft genomen is afgerond. De commissie bestond uit de volgende personen: M. K. Buth, voorzitter, Haamstede; P. J. Boot, Kerkwerve; J. A. Deurloo, Haamstede; P. Flikweert J.P.zn., Nieuwerkerk; Mr. A. Gast, Brouwershaven; R. de Jongh, Zierikzee; P. J. van Langeraad, Schuddebeurs; W. P. de Vrieze, Haamstede; S. van der Wekken, Nieuwerkerk; M. J. Zeyler, Oosterland. Leden: P. A. Boot, L. Becu, M. K. Romeijn. Aktiviteiten 1990 In het afgelopen jaar 1990 is er weer een aantal zaken aan de orde geweest en wel: 1. In ons verslag van 1989 hebben wij uitvoerig verslag gedaan aangaande onze bezwaren tegen de aanleg van de randweg nabij de kern Renesse. Zoals toen vermeld hadden wij beroep aangetekend bij de Kroon. Op 15 januari 1990 hebben wij op de zitting van de Raad van State de gelegenheid gekregen onze bezwaren mondeling nader toe te lichten. Op 7 september 1990 heeft de Kroon, gehoord de Raad van State, uitspraak in deze zaak gedaan. De beslissing was: goedkeuring onthouden wat betreft de aanleg van de randweg, gelet op de inbreuk op de aanwezige landschappelijke en grotendeels potentiële natuurwetenschappelij ke waarden, welke de aanleg van de randweg met zich zou brengen en gezien de aanwezigheid van een goed alternatief. Een uitspraak waar wij als vereniging uiteraard zeer mee zijn ingenomen. 2. Op 5 juli 1990 werd in de plaatselijke dagbladen vermeld dat ter inzage lag een bij de gemeente Brouwershaven ingediend bouwplan voor het vergroten van de keuken van het restaurant op het perceel Ring 4 te Dreischor. Het plan was in strijd met het geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hadden het voornemen, met toepassing van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan, teneinde daarna de gevraagde vergunning te verlenen. Tegen het bouwplan hebben wij bezwaar aangetekend, omdat wij van mening zijn dat de vergroting van de bebouwing op het erf de kleinschaligheid van de dorpsbebouwing aantast en dat dit in strijd is met de doelstellingen van het beschermd dorpsgezicht, zijnde handhaving van het dorpskarakter. Bij de op 7 september 1990 gehouden hoorzitting hebben wij onze bezwaren nader toegelicht en tevens een door ons gemaakt alternatief laten zien. Een nadere beslissing over een en ander was op het einde van het verslagjaar nog niet genomen. 3. In de Zierikzeese Nieuwsbode van 25 oktober 1990 werd vermeld dat er plannen zijn voor een park met 270 vakantie bungalows te Scharendijke. De juiste plannen zijn nog niet bekend maar wij volgen de ontwikkeling van deze plannen nauwgezet. Uit dit jaarverslag blijkt maar weer dat wij steeds attent moeten zijn op voorgenomen planologische maatregelen van de overheid, zulks voor het behoud van het landschap en het karakter van de dorpen en steden op ons eiland. Ieder lid van onze vereniging kan ons op dit terrein helpen en steunen door als voorpost en berichtgever te fungeren. 250

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 40