Algemene ledenvergadering op 16 november 1990 geniet intens van die late hulde aan haar vrouw-zijn, getuige de schalkse schittering in haar ogen. Bruid van de Heer? Jazeker, maar daarom verloochen je je vrouwelijkheid toch niet? Rechterluik: het heertje ligt te bed. Het nonnetje van toen is nu, teken des tijds, vervangen door de hupse verschijning van een mini-gerokte verpleegstertje. Maar het mannetje heeft er geen oog voor. Het leven vliedt weg. Das Lied ist aus. Zomaar een greep uit de vele verrassingen die het verdroomde stadje te bieden heeft. Waarom schoonheid veraf zoeken als ze vlakbij ligt? Geef mij maar Zierikzee! „bips": een keuriger naam voor deze bijzondere anatomische zone heb ik niet kunnen vinden... „maseurke": volks voor „ma soeur" - aanspreektitel voor een r.k. religieuze, daterend uit de tijd toen het Nederlands in Vlaanderen doorspekt was met Franse woorden, onder invloed van de toonaangevende politieke, burgerlijke en kerkelijke bovenlaag in België. Dergelijke „vreemde eenden in de (taal)bijt" leiden ten onzent een taai bestaan ondanks de taalzuivering die in Vlaanderen vlijtiger beoefend wordt dan in Nederland... „veie": vruchtbare. C. Geysen f Naschrift van de redactie Pater Carlos Geysen S.J. was reeds ernstig ziek toen hij ons eind november bovenstaand poëtisch artikel bezorgde. Hij had een operatie voor de boeg, die helaas niet meer mocht baten. Op 24 januari is hij overleden, 69 jaar oud. Pater Geysen was leraar oude talen aan het Sint Barbaracollege te Gent en daarnaast heel goed thuis in de geschiedenis. Verleden najaar leidde hij de excursie van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken naar Brugge. In Mededelingenblad nr. 65 is van hem opgenomen een ode aan de gevelsteen van vrouwe Justitia te Dreischor. In het volgende nummer zal nog een bijdrage over kernachtige wapenspreuken worden opgenomen, waaruit eveneens zijn veelzijdige kennis en eigen schrijftrant blijkt. De redactie is hem voor zijn bijdragen dank verschuldigd. Aangezien de voorzitter dhr. De Kam in het buitenland verblijft, opent de heer W. P. de Vrieze, als vice-voorzitter, deze vergadering, die een gehoor van 120 leden telt. Hij wees de aanwezigen er op dat de belangrijkste spreker deze avond de heer G. v. d. Ham zou zijn, die een lezing zou verzorgen naar aanleiding van zijn boek „Zeeland 1940-1945" en dan toegespitst op de gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland. In het huishoudelijk gedeelte van de vergadering kregen onderstaande onderwerpen de aandacht: de bemoeienissen van de commissie Planologie met het vakwerkhuis in het Vrijpoortje; de aandacht voor de ontwikkeling m.b.t. de Karolingische Burght; de heer P. A. Boot doet verslag van het „Vrijpoortje", „de Dreef", rondweg te Renesse en de uitbreidingsplannen van het catering-bedrijf te Dreischor, binnen het beschermd dorpsgezicht; de presentatie van de Kroniek 1990 door dhr. Beekman. Staande de vergadering gaf hij uiting van zijn gevoelens van grote waardering voor het vele, op kundige wijze verrichte werk, van de thans scheidende 227

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 5