Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Secretariaat: Visstraat 4 4301 CC Zierikzee Telefoon 01110-14705 Zierikzee, 22 maart 1991 Aan de leden, UITNODIGING voor onze voorjaarsvergadering, te houden op vrijdag 12 april a.s, om 19.30 uur in de Concertzaal van restaurant „Mondragon" te Zierikzee, ingang Paardenstraat. AGENDA 1. Opening. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verslag ledenvergadering van 16 novemer 1990*). 4. Jaarverslag 1990*). 5. Verslag kascommissie. 6. Rekening en verantwoording (zie bijlage). 7. Benoeming lid kascommissie. 8. Verkiezing bestuursleden. Periodiek aftredend zijn de heren Brandenbarg, De Kam, Vleugel en Zondag. De heer De Vrieze treedt tussentijds af. De voorzitter, de heer De Kam, stelt zich niet herkiesbaar, de heer Zondag evenmin, de heren Brandenbarg en Vleugel wel. Voor de drie vacatures stelt het bestuur kandidaat mevrouw R. Korstanje te Zierikzee en de heren J. Beijersbergen te Kerkwerve en J. Kloosterziel te Nieuwerkerk. Opm. „Daarnaast kunnen vijftien leden tot vijf dagen vóór de dag waarop die vergadering zal worden gehouden, schriftelijk per vacature één kandidaat voorstellen, wiens naam dan ter vergadering bekend zal worden gemaakt" (Artikel 18 lid 2 der statuten). 9. Afscheid bestuursleden. 10. Rondvraag. 11Pauze, met gelegenheid diverse uitgaven van de vereniging aan te schaffen als boeken, muziekbandje, fotobrochure en vroegere Mededelingenbladen. Hierna krijgt mevr. Selma Leydesdorff het woord over haar onderzoek naar de watersnoodramp van 1953. Zij is verbonden aan het Documentatiecentrum voor de nieuwste geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en houdt zich in het bijzonder bezig met „oral history". Dat is geschiedschrijving door middel van gesprekken met personen die historische gebeurtenissen zelf heb ben meegemaakt. Van haar hand verscheen het boek „Wij hebben als mensen geleefd", over de jodenvervolging. Daar Schouwen-Duiveland zo zwaar getroffen werd door de watersnoodramp spreekt het vanzelf dat dit eiland een belangrijke plaats in haar inleiding zal innemen. 12. Sluiting. Opgenomen in Mededelingenblad no. 70. Namens het bestuur, de secretaris. MEDEDELING Te laat om nog in het Mededelingenblad op te nemen ontving de redactie bericht dat op zaterdag 27 april een studiedag met 5 lezingen en een film over „Dorpen in Zeeland" wordt gehouden door de Werkgroep Historie en Archeologie (van het Kon. Zeeuwsch Gen. d. Wetenschappen). Sprekers zijn o.a. prof. dr. P. A. Henderikx over het ontstaan van dorpen in Zeeland tot circa 1300, drs. P. Don over de vormgeving en bebouwing van dorpen in Zeeland, dhr. P. A. Harthoorn over Baarsdorp en ir. R. M. Th. Adriaansens over de problematiek van de kleine kernen in Zeeland. De film gaat over Nisse. Kosten f 30,— p.p., incl. lunch; aanvang 9.30 uur (koffie), einde 16.00 uur. Plaats: aula Zeeuwse bibliotheek in Middelburg. Aanmelding uitsluitend door storting op girorek. 3719924 t.n.v. genoemde Werkgroep, Vroonlandseweg 3b, Kapelle.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 9