Èllef meië 1991 Aollef achte in d'n ochend. Dat was vroeg uut de koesse! Je mot 'r toch 'n bitje opgereed uutzie as je mit „Stad in Lande" op stap gaet. Op die straelende ochend stonge de bussen, twêêë in getal, a gerêêd op 't Kraenplein. Zö'n vuuventachtig man in vrouwen van de negenonderd leden adde de stoute schoenen angetrokke om mee te gaen nae 'n vestiengstad: Naerden. Oegaet dat. Anjes drukke, 'n blie gezicht trekke da je mekaore wï 's ziet. Nog effetjes kieke nae de oranje tullepjes in 't Aevenpark onder 't jonge groen van de boamen; in de vèrte wies de vurreke van Neptunus nae 't Nóórden; 'n fris windje. Êêmae gezéte, je jas weggefrommeld bóve j'n öód, in dae gienge m'n mit de koesse. In de zonne ma schiene! Die tóöverde zilvere plassen licht op 't Keeten in Mastgat. Liet de weelde zie van de blommen in de bèrremen in de witte meidöörnstruken oplichte tussen 't groen strewêêl, a waere 't bruidsboeketten. Zeker, dien anblik is 'n zaollefje vó je ziele ma, de kéle wil oak wat nae twêê uren in de bus. Noe, dae was vó gezurregd. M'n belandde in Naerden op koffietied in de Kapschuure, 'n zeventiensêêuwse boerderie. 't Was t'r binnen wè 'n bitje an de nauwe kant mity zó'n stóót ménsen ma wè gezellig in, 'n goeie kop koffie. Die gieng d'r in kan'k je vertèlle! Boven j'n ööd ienge rieken, rieven, schrepels in schoppen om te bewiezen da m'n in 'n eusse schuure zaete. Ma, ja, dae waere m'n nie vó gekomme. M'n zouë de vestieng gae bekieke. 't Krootje, wae ik bie was, stong onder leiding van 'n gids afkomstig uut Amsterdam, 'n Vutter, za'k ma zegge, die van wanten wist over die vestieng. Meraekels, dat was trappen klimme in goed luustere. Ik ben ma klein van stik in dan zie je toch nie zó véé. Je staet dan mêêsta an 'n andermans rik te ruuken. Dus goed luustere, in as de stoet z'n eige wï in bewégieng zet, zèllef nog eventjes kieke wae t'n 't over g'ad eit... Noe, m'n èbbe d'r toch wè 't êên in ander van opgestóke. Ze konne d'r vroeger oak wat van. Liege in bedriege in mekaore döödslae. Zó was t'r in 1572 'n Don Ferdinand de Toledo, die stak êêl de zaek in brand in liet ma 'n zestig man uut Naerden in leven. Binne in de vestieng kom j'aollerlei waepentuug tegen in angeklêêde poppen, die de soldaoten van vroeger motte verbééle. Die kearels waere gekleed of ze in de opera op moste trééë. Van veldgries was in die daegen gin spraeke. Wènêênt! Geel in róód! Dat was opzichtig in zodoende makkelijk vó de kommendant oevéé d'r nae de slag bléve lègge; dat tèlde makkelijk.... 270

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 16