Van de redactie Even voorstellen— Artikel IX, lid 3 van het nieuwe Huishoudelijke Reglement luidt: „Elke commissie kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een commissie-secretaris, die allen lid van de vereniging moeten zijn en van wie tenminste één lid moet zijn van het bestuur". De Redactiecommissie- Mededelingenblad heeft dit artikel nu uitgevoerd. Een beetje stout is de redactie wel geweest, omdat ze niet drie maar twee redactieleden belast heeft met deze drie funkties. Commissie-secretaris èn vice-voorzitter is dhr. J. L. van Sloten te Zierikzee (tevens redactie-adres), leden mevr. S. Eggink-du Burck te Zierikzee, dhr. H. E. S. Sinck te Zierikzee en dhr. J. G. Verduijn den Boer te Noordgouwe, terwijl ondergetekende als voorzitter fungeert. Ook aan het tweede deel is ruimschoots voldaan: mevr. S. Eggink en dhr. Van Sloten zijn beiden lid van het algemeen bestuur. Idee- Sommigen onder ons zullen de schrijver van dit „Van de redactie" herkennen als de indiener van het voorstel om te komen tot integratie van alle historische aktiviteiten op Schouwen-Duiveland. Een eerste stap kan zijn een haalbaarheidsonderzoek van dit idee. Maar laat ik niet vooruitlopen op deze ingewikkelde materie. Het bestuur dient zich hierover eerst intern te beraden. Dat het aktueel is blijkt uit de oprichting van de Stichting Museum Haven te Zierikzee. Ik troost me met een citaat van een goeroe: „grote dingen groeien langzaam". In het nieuws... Sinds het vorige mededelingenblad (maart 1991, no. 70) is het volgende te memoriseren: Twee belangrijke restauraties zijn aan de gang: de Sint Nicolaaskerk te Brouwershaven en de Lutherse kerk te Zierikzee en binnenkort wordt een aanvang gemaakt met een grondige opknapbeurt van de westelijke dakruiter van de Gasthuiskerk te Zierikzee. Huize Zeelandia te Noordwelle gaat over in particuliere handen. De Zweedse auteur Stig Claesson, die na de ramp van 1953 betrokken was bij de wederopbouw van Schouwen-Duiveland, was met zijn zoon terug in Nieuwerkerk. In Zierikzee werd opnieuw een stukje vestingwerk ontdekt. Onlangs— Bij het persklaar maken van dit nummer ontvingen we van dhr. Cor Pols: „Zierikzee zoals het was", deel 2. In het najaarsnummer komt de redactie op deze uitgave terug. Index... In een vorig mededelingenblad is melding gemaakt van een index van gepubliceerde artikelen, wetenswaardigheden en dergelijke in de tot nu toe verschenen mededelingen bladen. Na kontrole van de gebruikte kategorieën is de index beschikbaar. Nadere informatie over het verkrijgen van deze index en de kosten ervan volgen nog. Agenda- De najaarsvergadering is gepland op vrijdag 15 november 1991, in Mondragon te Zierikzee, aanvang 19.30. Tot slot- In 1989 hebben we het 50-jarig bestaan gevierd. De vereniging wordt ouder, de leden worden dat ook. Er ontstaan lege plaatsen doordat leden ons ontvallen. We gedenken op deze plaats dhr. W. Dingemans - zie het In Memoriam. Moge de fakkel worden overgenomen door een nieuwe (jongere) generatie! Nieuwerkerk, juni 1991 L. C. van der Lelie 257

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 3