Verslag jaarvergadering 12 april 1991 Om 19.30 uur opende voorzitter J. D. de Kam de algemene ledenvergadering. Hij heette iedereen hartelijk welkom en vertelde, dat de Vereniging via de Commissie Jaarboek gevraagd was om een garantie-subsidie van 350,-. Daarmee zou dr. C. M. van Hoorn een boek over negentiende-eeuwse ziektes op Schouwen- Duiveland kunnen laten uitgeven. Dit bedrag was echter niet vermeld op de begroting voor 1991. De vergadering ging ermee accoord. De voorzitter meldde voorts, dat de gemeente Zierikzee geen horecavergunning wilde afgeven voor het vakwerkhuis in het Vrijpoortje. Nu gaat de eigenaar in beroep. Ingekomen stukken en mededelingen waren er niet. Het verslag van de ledenvergadering van 16 november 1990 was opgenomen in mededelingenblad 70. Er waren geen op- of aanmerkingen over, dus werd het vastgesteld. Ook het jaarverslag was al gepubliceerd en werd vastgesteld. De jaarrekening 1990 en de begroting 1991 waren eveneens toegezonden. Dhr. Fonckert bracht verslag uit van de kascontrole commissie. Hij constateerde dat de Kroniek 1.000,- voorschot had gehad in plaats van de vermelde 5.000,-. Verder waren de boekhouding en financiën in orde bevonden, zodat de penningmeester gedéchargeerd kon worden. De rekening over 1990 werd vastgesteld, evenals de begroting. Mevrouw A. Pankow trad af als lid van de kascommissie. Dhr. K. E. Rasmussen, die reservelid was, werd verzocht haar plaats in te nemen, zodat de kascommissie nu bestaat uit de heren L. Fonkert en K. E. Rasmussen. Dhr. v. d. Lelie werd plaatsvervanger. De voorzitter bedankte de leden van de kascommissie. Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Periodiek aftredend waren de heren Brandenbarg, De Kam, Vleugel en Zondag. Brandenbarg en Vleugel waren herkiesbaar. De andere niet. Dhr. W. P. de Vrieze wilde tussentijds aftreden. Na het versturen van de uitnodiging voor de vergadering deelde dhr. N. G. Timmerman nog mee, dat hij om gezondheidsredenen zich genoodzaakt zag uit het bestuur te gaan. Voor de al ontstane vacatures stelde het bestuur de volgende kandidaten: mevrouw R. Korstanje te Zierikzee, Ing. J. Kloosterziel te Nieuwerkerk en drs. J. Beijersbergen te Kerkwerve. Daarna werd mevrouw M. J. Overbeeke-Sacré te Burghsluis kandidaat gesteld volgens de procedure van artikel 18, lid 2 der statuten. Alle kandidaten werden bij acclamatie benoemd. Na deze bestuursverkiezing wendde de voorzitter zich tot degenen die afscheid van het bestuur namen. Dhr. W. P. de Vrieze was 26 jaar bestuurslid van de Vereniging geweest. Daarbij was hij 10 jaar voorzitter van de Jaarboekcommissie en de laatste jaren ook vice-voorzitter van de Vereniging. De Kam roemde zijn gedegen kennis van de geschiedenis van Schouwen-Duiveland en zag in hem een van vertrouwde steunpilaren van Stad en Lande vertrekken. Hij bedankte voor de prettige samenwerking en voor alles wat hij voor de vereniging had gedaan. Hierop volgde spontaan applaus. Daarna dankte de voorzitter dhr. L. J. Zondag. Deze was 16 jaar bestuurslid geweest en lid van de Commissie Oorkonden. Tevens had hij zich beziggehouden met huisnamen en het ontwerp van de groene Verenigingsfolder. Beide heren kregen een envelop met inhoud. Dhr. N. G. Timmerman was niet aanwezig, maar de voorzitter bedankte hem toch. Het schetste hem als een goed schatbewaarder, die stevig bovenop de geldkist zat. Met ruim 750 leden had de penningmeester veel werk gehad sinds hij in 1984 in het bestuur was gekomen. Ook voor de voorzitter zelf was het de laatste vergadering. Hij memoreerde de goede sfeer in het bestuur en de waardige viering 296

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 26