Cursus oud schrift Wie zich bezighoudt met stamboomonderzoek (genealogie) of op andere wijze aktieve belangstelling heeft in de geschiedenis van bijvoorbeeld de eigen woonplaats of streek komt vroeg of laat in aanraking met de archieven. Veel van de oudere stukken zijn moeilijk leesbaar. Ook de taal is vaak niet eenvoudig om te begrijpen. De Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert in samenwerking met het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland een cursus oud-schrift voor beginners. Tijdens deze cursus komen handschriften uit het eind van de 16de, de 17de en de 18de eeuw aan de orde. Naast de aspecten van het oud-schrift zal ook aandacht worden besteed aan de inhoud en vorm van de te behandelen stukken en hun belang voor het historisch onderzoek. De cursus omvat 15 avonden. De aanvang en cursusavond worden bepaald in nader overleg met de deelnemers. Onderdeel van de cursus is een excursie naar het streekarchivariaat. Een kennismakingsavond wordt gehouden op dinsdagavond 12 november 1991 ten huize van de docent, Nieuwe Kooiweg 8 te Zierikzee waar de cursus in principe ook gehouden wordt. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de docent, de heer H. Uil, tel.: 01110-13151 (werk) of 01110-14562 (privé). Het cursusgeld bedraagt 190,-. Leden van Het polderbestuur van Schouwen was bij het dijkherstel niet zelfstandig. De financiering ging vaak boven de macht van de ingelanden en moest dan van de Staten van Zeeland, later het Provinciaal bestuur, komen. Aan deze instanties moest men ook verantwoording afleggen. Uit in de notulen besproken ingekomen stukken waren er regelmatig brieven van de Staten resp. de Provincie en hierin werd nogal eens forse kritiek geuit op het beleid van het polderbestuur. De volgende notulen laten dit zien. 1 Sept. 1791 Door een hoogen vloed met storm sprongen de deuren van de Weversluis, waaraan reparaties verricht werden, open, zoodat de kamer en bodem van de sluis geheel uitelkaar sloeg, en er een dam voor gelegd moest worden. De secretaris van de Rekenkamer (van de Staten van Zeeland) schreef aan de regenten, dat hij dit ongeval, waardoor Schouwen had kunnen inundeeren, met leedwezen vernomen had, maar de heeren hem niet kwalijk moesten nemen als hij er attent op maakte dat het tegenwoordig de geschikte tijd niet is om zeesluizen te repareeren, daar men in deze maand wind en hoog water dagelijks verwachten kon. In deze brief staat ook nog „dat het niet moeilijk zou vallen in eene breedvoerige opneming van bijzonderheden u onder het oog te brengen van waar zoovele defecten in uw bestuur veroorzaakt worden, waarvan de hele wereld getuigenis draagt, en 't geen mitsdien onder geenerhand voorwendsels te verschoonen is". (wordt vervolgd) de Vereniging Stad en Lande krijgen echter korting. Voor hen bedraagt het cursusgeld 150,-. Dit geld ook voor leden van de Z.V.U. Opgave bij: Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit, Dam 22, 4331 GJ Middelburg, tel.: 01180-34800. 301

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1991 | | pagina 31