Het huis Havenpark 35 te Zierikzee Inleiding. De oud - archivaris van de gemeente Zierikzee, P. D. de Vos, heeft vrij vele Zierikzeese patri ciërswoningen beschreven. Uit zijn epistels hieromtrent' blijkt dat vaak één pand bewoond is geweest door een reeks met elkaar verwante families, die een rol speelden in het spel der uit deling van stedelijke en eilandelijke bestuurs functies tot 1795, hetgeen ook. althans ten dele, het geval is geweest met Havenpark 35. Vaak is één monumentaal pand ontstaan uit de samen voeging van twee of zelfs drie tevoren bestaan de kleinere woningen. Een voorbeeld hiervan zijn de huizen, thans genummerd Havenpark 33 en 35. Het eerste van deze is het tegenwoordige Kantongerecht, eerder Arrondissementsrecht bank, dat in 1824 is opgetrokken op de plaats waar aanvankelijk drie woningen hebben gestaan. Het tweede is sedert het jaar 1950 als doktershuis bekend, waar eerder van 1732 tot in 1775 ook de bekende medicus en natuuronder zoeker Dr. Job Baster zijn huisvesting heeft ge had. Het hiervolgend overzicht van de achter eenvolgende bewoners berust grotendeels op de beschrijving, die destijds in 1936 door P. D. de Vos is gegeven2. Enkele jaren later gevonden aanvullende bijzonderheden en mededelingen uit de jaren na 1936 bedoelen het historisch over zicht van dit monumentale pand te voltooien. De eerst bekende bewoners. Het huis, dat aan de straatzijde getooid is met een bijzonder fraaie voorgevel, is een voorbeeld van het oorspronkelijk ontstaan zijn uit twee woningen. Deze zijn alleen herkenbaar aan de noordelijke tuinzijde in de twee daar nog naast elkaar zichtbare daken en boven in het huis in de twee noordelijke zoldergedeelten. De eerste bekend gebleven bewoner van de westelijke helft van het huis was in 1490 Philips Oelenzoon3, die vermoedelijk ook eigenaar van het pand is geweest. Hij wordt in 1517 als sche pen vermeld en is op 13 augustus 1530 overle den. Na hem heeft in het huis gewoond de patri ciër Willem Simonsz., ambachtsheer van Stavenisse en Cromstrien, die leefde van 1498 - 1557, en die onder meer raad, schepen en bur gemeester is geweest4. Hij is overleden in Brussel en werd aldaar begraven in de St. Gudule - kathedraal. Hij was gehuwd met Adriana Cornelisse van Duyveland. een dochter van Comelis Eeuwoutsse van Duyveland (misschien een van oorsprong "adellijk" geslacht) en Vrouwelijn Nicolaas Arendse. Het echtpaar kreeg 14 kinderen, waaruit een deel van de familie Stavenisse en de gehele familie Cromstrien zijn ontsproten. Mogelijk heeft zijn talrijke kindertal deze patriciër er toe bewogen ook het oostelijk deel van wat nu Havenpark 33 is bij het westelijk gedeelte van nu Havenpark 35 als woning te gebruiken. Vermoedelijk is hij een zeer gezaghebbend en wilskrachtig man geweest, gelet op zijn portret, dat is opgenomen in de herdruk van 1982 van De Vos' De vroed schap van Zierikzee3. Misschien is er een ver binding geweest tussen de twee toen door dit gezin bewoonde huurpanden, daar waar in de westelijke muur van de achterkamer van 412

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 10