Vakwerkhuis Zierikzee In januari 1988 sloegen wij alarm omdat het oude vakwerkhuis in het Vrijpoortje ernstig stond te vervallen. We schreven over dit monumentenpand: "Als niet héél spoedig wordt ingegrepen is de sloop onvermijdelijk. Dat zou een onherstelbaar verlies zijn!" En verder "Zierikzee-monumen- tenstad kan zich het verlies ervan niet veroor loven!" Het is nu vijfjaar later. Het verval is gewoon verder gegaan (zie foto): ruiten kapot, goten er bij hangend, pannen er af. balken ingerot, enz. De eigenaar wacht af. Vijfjaar geleden werden de kosten als beletsel voor herstel genoemd, hoewel er een goed res tauratieplan van de gemeente met subsidie mogelijkheden was. Ons lid P. A. Boot maakte een plan voor woon - bestemming (Mededelingenblad nr. 61). De fa. Boogert te Oosterland wees ons op de mogelijkheid van subsidie door het Bouwcul- tuurfonds Zuid Nederland. Inderddad lukte het Stad en Lande dank zij de bemiddeling van oud burgemeester Wolters van Middelburg om een subsidie - toezegging in het restauratieplan te verkrijgen tot 45.000.-. Restauratie was daar door haalbaar. Helaas, de gemeenteraad van Zierikzee wilde niet dat er een café - restaurant - galerie in ge vestigd werd. zoals door de eigenaar verlangd. Zelfs over een restaurant - vergaderruimte wilde men niet praten. Het zou een precedent worden voor nog méér horeca. De eigenaar wacht nu zijn beroep bij de Raad van State tegen deze afwijzing van zijn plan af. Intussen zullen binnen afzienbare tijd de brokstukken wel naar beneden komen. Zo niet erger. Ronduit een schandaal dat dit zomaar kan! De gemeenteraad van Zierikzee heeft het bestemmingsplan Dam -Oude Haven twee jaar geleden opnieuw vastgesteld. Vrijstelling voor een horecazaak kan daardoor niet meer worden verleend. Het horecabeleid botst hier met het monumentenbeleid. Er fs toch een monu mentenbeleid in Zierikzee? Dat heeft het dan tegen andere belangen moeten afleggen. De gemeente moet als overheid het algemeen belang dienen. Dat is niet altijd eenvoudig te bepalen. Maar de borden die bij de toegangswe gen staan zeggen het al: "Zierikzee - Monumen- tenstad". Volkomen terecht! Dit is het algemeen belang en hoort dus vóór te gaan, zowel uit cultureel oogpunt als ook economisch. Het is immers fundamenteel voor het toerisme. Uiteraard zijn niet alle historische panden even belangrijk. De gemeenteraad alweer heeft tot taak goede afwegingen te maken. Als de ge meenteraad bij het horecabeleid bezorgd zou zijn voor ongewenste ontwikkelingen wordt het dan geen tijd dit beleid eens op de korrel te ne men en te gaan verfijnen? Meer onderscheid te maken? En geldt hetzelfde dan ook niet voor het monu mentenbeleid. door prioriteiten te stellen? Dan komt het vakwerkhuis in het Vrijpoortje als uniek monument hoog op de lijst voor behoud te staan. En dus voor restauratie, in het alge meen belang. Ir. J. L. van Sloten. 418

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 16