Brood in spelen Nêêë, 't kuutje is t'r nie mi. 'k Bedoele,t kuilt je in de Beuze. tussen de tegels. Dat was êêl belangriek! Dae kö je je zwiep - toppe in vrien- ge. J"ad "n touwtje nöödig an 'n stokje. In dat touwtje zat an 't uutènde 'n knööpje. Je vrêêkte de tol êêst in 't kuutje, dee dan 't touwtje d'r rond winde, 'n snok, in kiek, de toppe raesde rond in bleef dat doe as j'r ma op tied tegen - an sloeg. Zö'n tol kö j'in verscheiëne kleuren kööpe.'t Leukste was t'r êêne van blank out. Die kö je dan mit kriet aollerlei kleurtjes géve. Die was dan echt van joe. 'n Aparten, za'k ma zégge...'k Vertèlle 't ma n bitje brêêd - sprae- kig van die tol in 't anbelang, anders weet 't jonge goed genêêns wae 'k 't over èbbe. De Beuze was 'n uutgezocht plekje vó dat ver- maek, zö'n zestig jaer gelééje. 't Was 'n min of meer glad vloertje, in oak as 't regende kö je je gang gae. *t Was, temissen vó mien, de sport'al van de dertiger jaeren. Mit pebliek! Op de bank, lengst de muure van de kèrreke, zaete de bejaerde baesjes uut '"t Gesticht" op 't oekje van 't Vrie. Dat was 't"Borrendamme" van noe, noe ja... Ze kéke je doen in laeten welwillend an, totdat de tol tussen d'r voeten kwam; dan konne z'r 'n venijnige trap tegen géve. Je kon z' oak wè oore rédetwiste: "van wie t'r wè êêne was?", die dae mit z'n tol tussen de uutgespóge kluuten pruumtebak levêêrde... Eigenoardig! J'ad '11 "toltied", 'n "knikkertied" in 'n "oepeltied".Anêêns was iederéén an 't oepelen. Dan, ad je '11 êêle stuit niks. Dan zaete m'n anêêns wï aomae op onze knieën om te 410

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 8