Verslag van de algemene ledenvergadering Op vrijdag 16 april werd de algemene ledenver gadering van de Vereniging gehouden in de Concertzaal van restaurant "Mondragon" in Zierikzee. Voorzitter Doeleman opende om half acht de vergadering. Naast het bestuur waren er 75 leden aanwezig. In zijn openingswoord benadrukte de voorzitter waarom de Vereniging Stad en Lande nog steeds zinvol is. Het stedelijk en landschappelijk erfgoed wordt namelijk ernstig bedreigd, zodat de Planologische Commissie veel werk heeft. Zo tekende Stad en Lande bezwaar aan tegen de uitbreidingsplannen van Scharendijke ten zuiden van de Boutlaan, waarvoor het geldende bestemmingsplan veranderd moest worden. Dit bezwaarschrift is nu in behandeling bij de Raad van State. In de kwetsbare binnenstad van Zierikzee dreigt grootschalige hoogbouw in de Manhuisstraat te ontstaan. Op al deze ontwikkelingen moet Stad en Lande alert reageren. De voorzitter noemde in dit kader ook de dreigende afbraak van de palen- loodsen op het Sas in Zierikzee en de uitbrei dingsplannen van de minicamping aan het Eerste Weegje, waardoor het silhouet van Zierikzee aangetast zou worden. De voorzitter gaf ook aan, dat Stad en Lande een van de initiatiefnemers voor de oprichting van het Landbouwmuseum in Dreischor was geweest en in het bestuur vertegenwoordigd is. Dit jaar zal het Landbouwmuseum een nieuw onderkomen moeten krijgen, waarover de leden nader geinformeerd zullen worden. Doeleman pleitte voor meer eenheid in het ei- landelijke politieke beleid ten aanzien van de zorg voor monumenten en landschap. Tevens dacht hij aan de oprichting van een Stichting Stadsherstel, die zich actief met aan koop en restauratie van monumentenpanden zou bezig kunnen houden. Voor de ledenvergadering waren er geen inge komen stukken. Wel vertelde de secretaris, dat er nog diverse plaatsen waren voor de excursie naar Gorinchem en Woudrichem. Belangstellen den konden zich in de pauze nog aanmelden. Vervolgens kwam het verslag van de ledenver gadering van 26 november 1992 aan de orde: dhr. J.C.UYL had gereageerd en er stond H.Uil. dit moest veranderd worden. Naar aanleiding van deze notulen vroeg Dr.A.de Vin hoe het ge steld was met de contacten over de Voordelta met andere aanverwante verenigingen op Goe- ree-Overflakkee en Voorne-Putten. De voorzitter antwoordde dat dit punt zeker nog een vervolg zal krijgen. Verder waren er geen aanvullingen, dus bedankte de voorzitter de no tulist. De kascommissie deelde mee, dat er een over zichtelijke en goede boekhouding werd bijge houden. waarin zij geen onjuistheden hadden kunnen ontdekken, zodat zij daarover een ver klaring konden afgeven. De kascommissie stel de voor de penningmeester te dechargeren. Als nieuwe leden voor de kascommissie werden mevrouw N. de Bruijne en dhr Van Waarthuizen gevraagd en benoemd. Over het financieel verslag van de penningmeester had niemand vragen. Daarna stonden bestuursverkiezingen op de agenda. Mevrouw De Graaff vroeg zich af, of er geen gevaar voor belangenverstrengeling be stond met bestuurskandidaat dhr. Van der Linde. Zij was hem 's morgens tegengekomen als vertegenwoordiger van de gemeente Zierikzee bij de Raad van State, met een standpunt wat lijnrecht tegenover dat van Stad en Lande stond. De voorzitter gaf aan, dat dhr C.L.van der Linde zich in zulke gevallen terughoudend zal opstel len. Daar er geen tegenkandidaten waren gesteld en niemand om een schriftelijke stemming vroeg, werden de bestuursleden Kloosterziel, Leijdekkers en Romeijn bij acclamatie herkozen en dhr Van der Linde gekozen. De heer Van Sloten was als bestuurslid aftre dend en niet herkiesbaar. De voorzitter gaf een kort overzicht van de verschillende activiteiten die de heer Van Sloten ontplooid had in al zijn jaren als bestuurslid van Stad en Lande: een artikel over de geschiedenis van de waterleiding in een van de eerste Kronieken, al in 1978 be trokken bij de later ter ziele gegane commissie Kleine Monumenten en ook tot nu toe bij de hernieuwde commissie. Verder Mededelingen blad. Oorkonden en secretariaat. Het heeft alles 433

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 25