Cursus oud schrift Op Goeree - Overflakkee werden de zaken voortvarender aangepakt door de provincie Zuid - Holland dan op Schouwen - Duiveland door de provincie Zeeland. Daar waren de gaten in de dijken al op 21 april dicht. Wel constateerde een provinciale Zeeuwse in specteur. toen de zaken wat genormaliseerd waren, dat het gemeentebestuur van Nieuwer- kerk sloom en laks was en dat het achterstallige schoolgeld alsnog geïnd moest worden van ie dereen, terwijl er 26 schoolkinderen verdronken waren. Burgemeester Van Eeten beklaagde zich hierover bij de provincie, maar dat hielp niet. Na deze boeiende lezing bedankte voorzitter Doeleman de spreker. Dhr. Stoon merkte op. dat de vliegers het die zondag wel erg moeilijk hadden gehad in dat vreselijke weer en misschien Schouwen - Dui veland niet opgemerkt hadden. Verder miste hij in het boek de gestrande Bore VI. Slager vertelde, dat de boordradio die eerste dag onklaar was en dat er de volgende dag al andere berichten waren vanuit Zierikzee. Dhr. Stoon vond wel dat de studenten van me vrouw Leydesdorff en de autoriteiten veel kritiek kregen. Slager vond, dat de studenten te weinig voorbereid waren op hun taak, de taal niet verstonden en de kunst van het interviewen te weinig beheersten. Hij beaamde dat hij zeer kritisch staat tegenover "de autoriteiten". Hij pretendeerde niet een wetenschappelijk werk geschreven te hebben, doch een journalis tiek verhaal. Drs. P.F. Vleugel, tweede secretaris. Wie zich bezighoudt met stamboomonderzoek (genealogie) of op andere wijze actieve belang stelling heeft in de geschiedenis van bijvoor beeld de eigen woonplaats of streek, komt vroeg of laat in aanraking met de archieven. Veel van de oudere stukken zijn moeilijk leesbaar. Ook de taal is vaak niet eenvoudig. De Zeeuwse Volksuniversiteit organiseert in sa menwerking met het Streekarchivariaat Schouwen - Duiveland en Sint - Philipsland een cursus oud - schrift voor beginners. Tijdens deze cursus komen handschriften uit het eind van de 16de. de 17de en de 18de eeuw aan de orde. Naast de aspecten van het oud - schrift zal ook aandacht worden besteed aan de inhoud en vorm van de te behandelen stukken en hun belang voor het historisch onderzoek. De stukken, die op de cursusavonden behandeld worden, zijn afkomstig uit archieven, die be trekking hebben op Schouwen - Duiveland zodat er veelal een relatie is te leggen met de eigen interessesfeer. Maar ook meer algemene stukken komen aan de orde. De cursus omvat 15 avonden. De aanvang en cursusavond worden bepaald in nader overleg met de deelnemers. Onderdeel van de cursus is een excursie naar het streekarchivariaat. Een kennismakingsavond wordt gehouden op woensdagavond 12 januari 1994 om 19.30 uur ten huize van de docent, Nieuwe Kooiweg 8 te Zierikzee, waar de cursus in principe ook ge houden wordt. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de docent, de heer H. Uil. tel.: 01110- 13151 (kantoor) of 01110 - 14562 (privé). Het cursusgeld bedraagt 210.-. Leden van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen - Duiveland en van de Z. V. U. krij gen echter korting. Voor hen bedraagt het cursusgeld 160.-. Opgave bij: Zeeuwse Volksuniversiteit. Postbus 724, 4330 AS. Middelburg, tel.: 01180 - 34800. 436

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 28