Dorpen In de stad was er van de bedeling een soepkoke rij. Het was zo geregeld dat kraamvrouwen om 13.00 uur een keteltje soep op mochten laten halen. Uit haar levensverhaal spreekt dat Dina Breetvelt - de Haas en haar man zich altijd ver bonden hebben gevoeld met de minder bedeel den om zich heen. "Het verbaasde me soms, dat al was een gezin nog zo groot het toch weer een feest was als er weer een kleine werd geboren en de hele buurt te hulp schoot." In het begin van haar praktijk heeft mevrouw Breetvelt strijd moeten voeren tegen vooroorde len en onwetendheid. Nieuwe vindingen op me disch gebied en scherper toezicht op het naleven van hygiënische voorschriften brachten de ont wikkeling van de verloskunde in een stroom versnelling. Patiënten die het zich financieel konden veroor loven deden voor de bevalling een beroep op een arts. Gaandeweg kwam er verandering in het tradi tionele patroon dat de verloskunde per definitie een vrouwenaangelegenheid zou zijn. Mevrouw Breetvelt was iemand die leefde tussen twee werelden in. Aan de ene kant nog de rust en de gemoedelijkheid van het platteland van de 19e eeuw en met daaropvolgend de snel le ontwikkelingen op allerlei gebied van de 20e eeuw. "In 1947 las ik in de krant dat ik ontslagen was als gemeente - vroedvrouw." Op 98 - jarige leeftijd kon ze er niet bitter om zijn. "Gerefor meerd. ja dat ben ik altijd gebleven. Maar dat moet nu voorbij zijn. Alle kerken moeten samen gaan, dat is beter... zo hoort het te zijn." Dina Breetveld, geboren de Haas, verloor in 98 jaar haar Geloof. Hoop en Liefde nimmer. Zierikzee. "De Wieken" 29 maart 1993 Dorpen zijn als samenlevingsvorm diep in het verleden geworteld. De eerste dorpssamelevin- gen in Zeeland ontstonden in de negende en tiende eeuw. In de vijftiende en zestiende eeuw kwamen de meeste van de huidige dorpen in ontwikkeling. Over hoe de dorpen er toen uitza gen is niet zo veel bekend. De 'gewone' be bouwing was over het algemeen weinig specta culair. De meeste dorpelingen woonden in huizen met houten of lemen wanden en een rieten dak. De 'verstening' van de woonhuizen voltrok zich geleidelijk en was pas in de achttiende en hier en daar zelfs pas in de negentiende eeuw vol tooid. Voor het traditionele dorp zijn de kerk. het kerkhof, het kasteel en de vate beeldbepa lende elementen. Zonder een kerk is een dorp eigenlijk niet meer dan een gehucht. Behalve plaats van religieuze eredienst, van doop. huwelijk en rouw. is de kerk ook een ont moetingspunt, een toevluchtsoord en een baken voor de reiziger. Het kerkhof - hof bij de kerk - is duidelijk afgescheiden van de directe om geving. Vroeger diende het als dodenakker. Op de gewijde grond gold het asielrecht: misda digers zochten er hun toevlucht om uit de greep van wetsdienaars te blijven. Heuvelburchten en 'echte' kastelen lagen tussen 900 en 1500 in de onmiddellijke omgeving van de dorpen. De cen traal gelegen vate vervulde een belangrijke rol bij de drinkwatervoorziening van mens en dier. Dorpen worden op verschillende manieren on derscheiden. Bijvoorbeeld naar ligging, ouder dom, inwonertal of naar plattegrond. Het ring- dorp is de bekendste dorpsplattegrond van Zeeland. De ring wordt gevormd door een straat, die het daarbinnen gelegen kerkhof met kerk omsluit. Een van de meest gave ringdorpen is Dreischor, dat is aangewezen als beschermd doipsgezicht. Voorstraatdorpen vertonen een zeer eenvoudige plattegrond. Centraal staat een straat, meestal loodrecht op een dijk, met aan weerszijden gesloten bebouwing. Kortgene is zo'n voorstraatdorp. Een wegdorp ontstond bij de kruising van polder- en/of waterwegen. Vaak is er sprake van een plein in het centrum, zoals in Schoondijke. Kenmerkend voor de ontwikke- 439

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 31