Het eiland Schouwen in twee rapporten uit de zestiende eeuw De zestiende eeuw is voor Zeeland en Schouwen-Duiveland een roerige tijd geweest. Natuurgeweld in de vorm van stormvloeden teisterde het gebied 1530,1532. 1570). de pest woedde (1518,1532, 1557), maar ook politiek was het onrustig en in 1568 brak de 80-jarige oorlog uit met o.a. het beleg van Zierikzee in 1575. Zeeland maakte met de Nederlanden deel uit van het Spaanse rijk dat binnen Europa regel matig strubbelingen had met Frankrijk en Enge land. De Hollandse kust was door de vele zand banken moeilijk te bereiken voor een vijande lijke vloot, maar in Zeeland waren een paar diepe geulen en riviermonden, waar gevreesd werd voor een invasie vanuit zee. In 1552 en 1569 zijn in opdracht van de lands heer inspecteurs op pad geweest om rapport uit te brengen over de maritiem-strategische positie van Zeeland, waarbij ook Schouwen werd bezocht. De rapporten geven naast deze militaire as pecten ook andere gegevens, die het de moeite waard maken de gedeelten over Schouwen hier af te drukken. Het eerste rapport is gemaakt onder leiding van Cornelis de Schepper, keizerlijk diplomaat en lid van de Raad van de landvoogdes der Neder landen. Maria van Hongarije. Het dateert van 12-2-1552. Dit rapport is van kanttekeningen voorzien door Maximilliaan van Bourgondië, heer van Beveren, 's Keizers admiraal en stad houder van Holland en door hem op 2-3-1552 ondertekend. Het rapport is vertaald uit het Frans en gepubli ceerd door de maritiem-historicus J.C.M.Warnsinck: De memorie van Cornelis de Schepper van den 12-den Februari 1552 over de verdediging van Holland, Zeeland en Vlaan deren, in den oorlog tegen Frankrijk (Histo rische opstellen aangeboden aan J.Huizinga 1942) Haarlem 1948. blz.247-273). In aangepaste spelling zijn de gedeelten over Schouwen (VI en VII) overgenomen. Het tweede rapport uit 1569 is gemaakt door de commissie-Vitelli die Schouwen eind maart 1569 bezocht. Met een uitvoerige inleiding is het gepubliceerd door S.Groenveld en J.Vermaere: Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog vanAlva. Nederlandse Historische Bronnen II. 1980, blz. 103-174. De tekst over Schouwen die veel gedetailleerder is dan die uit 1552, is hier in de oorspronkelijke taal. het ambtelijke Frans uit de 16e eeuw uitge geven. Met hulp van mijn collega Franse taal en letterkunde Hans van Male is het gelukt deze moeilijke tekst met soms zeer lange zinnen te vertalen. De rapporten over Schouwen worden hier zon der commentaar afgedrukt. Een ieder kan er bijzonderheden van zijn of haar interesse uitha len. Ter verduidelijking is een kaart toegevoegd die ook in opdracht van de Spaanse landsheer gemaakt werd door Christiaan Sgrooten. Deze manuscriptkaart is gemaakt tussen 1568 en 1573. Het is zeer wel mogelijk dat de kaart ook werkelijk bij het rapport uit 1569 gefunctio neerd heeft. Een paar noten geven na de weergave van de rapporten een noodzakelijke toelichting om de tekst beter te begrijpen. Memorie van Cornelis de Schepper (12-2-1552) VI En wat betreft de waterweg, die men het Flak- kee noemt, en de andere ten noorden en noord oosten van het eiland Schouwen: men behoeft geenszins te vrezen, dat zij zullen trachten daar langs te varen, omdat noch de ene, noch de an dere bevaarbaar is voor een vijandelijke vloot, aangezien de banken en zandplaten, die aan grote schepen de doorgang beletten, een hinder nis vormen. VII Dan volgt de doorgang tussen de eilanden Schouwen en Walcheren langs de waterweg, die men de Roompot noemt, welke gevormd wordt door de rivier de Schelde, die in twee armen 429

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1993 | | pagina 7